آقای دکتر Asghar Rahimi

Dr. Asghar Rahimi

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307162)

91
53
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers