آقای دکتر Morteza Yousefzadi

Dr. Morteza Yousefzadi

استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361896)

32
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers