آقای دکتر Morteza yusefzadi

Dr. Morteza yusefzadi

استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361896)

35
57
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers