آقای دکتر Abbas Nargesiyan

Dr. Abbas Nargesiyan

استادیار -گروه مدیریت دولتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184327)

12
80

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers