آقای Ali Akbar Haghdust

Ali Akbar Haghdust

مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179472)

3
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers