آقای دکتر Amir Fotovat

Dr. Amir Fotovat

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181050)

118
95
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers