فصلنامه مدلسازی اقتصادی

Quarterly Journal Of Econimic Modeling

به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه مدلسازی اقتصادی به زبان فارسی و انگلیسی به شماره ۱۲۴/۱۹۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است. این نشریه براساس تاییدیه شماره ۱۸۱۸۸۴/۳ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شناخته شده و دارای ضریب IF از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) است.

هدف این فصلنامه فراهم کردن یک منبع علمی معتبر برای انتشار مقالات کاربردی به روز و جدید در زمینه کمی کردن و مدلسازی اقتصادی در ایران است. نشریه، موضوعات و محورهای مدل های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تجارت بین الملل، اقتصاد ملی و منطقه ای، اقتصاد پولی و مالی، اقتصادسنجی، اقتصاد زیست محیطی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بهداشت را پوشش می دهد. پژوهش های با رویکرد پرسش نامه ای و کیفی در دامنه اهداف این فصلنامه نیست.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)