آقای دکتر Kamran Ghasemi

Dr. Kamran Ghasemi

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (358586)

32
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers