آقای دکتر Rahim Ebrahimi

Dr. Rahim Ebrahimi

سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184289)

70
35
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers