فصلنامه سرامیک ایران

Journal of Iranian Ceramic Society

فصلنامه سرامیک ایران نشریه ای است که به صورت ادواری (فصلنامه) توسط "انجمن سرامیک ایران" و به زبان فارسی منتشر می گردد. این نشریه در تاریخ بهار ۱۳۸۴ با کسب مجوز از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری آغاز به فعالیت نموده است.
این نشریه با درجه علمی پذیرای مقالات پژوهشی و مروری محققین اساتید و دانشجویان می باشد.

موضوعات پذیرش مقاله:

کاشی، چینی، لعاب، رنگدانه و جوهر
Tile, Porcelain, Glaze, Pigment and Ink
شیشه و شیشه- سرامیک
Glass and Glass-Ceramics
دیرگداز
Refractory
سرامیک‌های مورد استفاده در محیط زیست، آب و انرژی
Ceramics used in the Environment, Water and Energy
سرامیک‌های زیستی
Bioceramics
سرامیک‌های الکتریکی، نوری و مغناطیسی
Electrical, Optical and Magnetic Ceramics
روش‌های نوین فرآوری و ساخت سرامیک‌ها
New Methods of Processing and Fabrication of Ceramics
سرامیک‌های سازه‌ای اکسیدی و غیراکسیدی
Structural Oxide and Non-Oxide Ceramics
پوشش‌های سرامیکی
Ceramic Coatings