آقای دکتر Mohammad Hossein Azizi

Dr. Mohammad Hossein Azizi

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (82864)

18
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers