مقالات Journal of Economics Research، دوره 9، شماره 33