مقالات Journal of Economics Research، دوره 8، شماره 31