مقالات Journal of Economics Research، دوره 12، شماره 45