آقای دکتر MohammadAli Ghorbani

Dr. MohammadAli Ghorbani

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292205)

94
85
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers