آقای دکتر Parham Hayati

Dr. Parham Hayati

استادیار، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181845)

59
9
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers