آقای دکتر Mehdi Ravanshadnia

Dr. Mehdi Ravanshadnia

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177859)

174
9
18
6
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

 •  Ravanshadnia, M, Rajaie, H, Abbasian, H.R., Hybrid fuzzy MADM project-selection model for diversified construction companies, Canadian Journal of Civil Engineering 37 (8), 1082-1093, 2010.
 •  MT Banki, B Esmaeeli, M Ravanshadnia, The assessment of bidding strategy of Iranian construction firm, International Journal of Management Science and Engineering Management , 2009
 •  Ghanbari, M, Abbasi, AM, Ravanshadnia, M, Production of natural and recycled aggregates: the environmental impacts of energy consumption and CO2 emissions, Journal of Material Cycles and Waste Management, (2018), 20 (2), 810-822.
 •  Ghorbani, A, Ravanshadnia, M, Nobakht, M.B., A survey of risks in public private partnership highway projects in Iran, ICCREM 2014: Smart Construction and Management in the Context of New
 •  Ghanbari, M, Monir Abbasi, A, Ravanshadnia, M, Economic and environmental evaluation and optimal ratio of natural and recycled aggregate production, Advances in Materials Science and Engineering 2017.
 •  Ravanshadnia, M, Abbasian, HR, Rajaie, H, Selecting engineering partner for EPC projects using a fuzzy AHP approach, International Journal of Management Science and Engineering Management, 2010, 5 (4)
 •  H Jadidi, M Ravanshadnia, M Hosseinalipour, F Rahmani, A step-by-step construction site photography procedure to enhance the efficiency of as-built data visualization: a case study, Visualization in Engineering, 2015, 3 (1), 1-12.
 •  M Ravanshadnia, H Rajaie, Semi-ideal bidding via a fuzzy TOPSIS project evaluation framework in risky environments, Journal of Civil Engineering and Management, 2013, 19 (sup1), S106-S115
 •  M Ravanshadnia, M Ghanbari, A hybrid EOQ and fuzzy model to minimize the material inventory in ready mixed concrete plants, 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering
 •  M Ravanshadnia, M Ghanbari, MH Fardani, Planning crisis management of water resources in Tehran in the next twenty five years, J Appl Environ Biol Sci, 2015, 5 (10), 50-59
 •  R Kheirkhah, P., Ravanshadnia, M., Determining Economic Life of Earth Moving Equipment by Using Life Cycle Cost Analysis: Case Study, International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM
 •  M Ghanbari, MA Abbasi, M Ravanshadnia, Environmental life cycle assessment and cost analysis of aggregate production industries compared with hybrid scenario, Applied Ecology and Environmental Research, 2017, 15 (3), 1577-1593
 •  Ghanbari, M, Ravanshadnia, M, Minimizing Material Inventory in Ready Mixed Concrete Plants by Applying a Fuzzy Neural Network Approach Management, IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering, 2014
 •  Ravanshadnia, M, Jadidi, H, Visualization of As-built Progress Data Using Construction Site Photographs: Two Case Studies, International Symposium on Automation and Robotics in Construction and..., 2014
 •  M Ghanbari, AM Abbasi, M Ravanshadnia, Techno-economic analysis of selecting the aggregate supply system based on optimal equipment layout in ready-mixed concrete plants, Indian Concrete Journal, 2016, 57
 •  M Ravanshadnia, M Ghanbari, Optimizing Ready Mixed Concrete Production Plants via a Genetic Algorithm Approach Used for Batching Plant Equipment Layout, ICCREM 2014: Smart Construction and Management in the Context of New …, 2014
 •  HRA Mozaffar Khademi Shiraz, Mehdi Ravanshadnia, Afshin Khashand, Site Selection of Construction Waste Landfill Based on Combination of Fuzzy AHP and Geospatial Information System (GIS), Amirkabir Journal of Civil Engineering 17, 2020
 •  MN Mehrabani, EM Golafshani, M Ravanshadnia, Scoring of Tenders in Construction Projects Using Group Method of Data Handling, KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 24, 2020.
 •   HR Abbasianjahromi, Shahryar Aghevli, M. Ravanshadnia, Economic risk assessment of concrete and asphaltic pavements in freeways and highways, Case Studies in Construction Materials 12, 2020.
 •  M Pasha, A., Mansourian, A. & Ravanshadnia, A hybrid fuzzy multi-attribute decision making model to select road pavement type, Soft Computing 24 (1), 2020.
 •  M Haghighi, M Ghafouri, M Ravanshadnia, A Review of the Legal and Ethical Context of Engineering, The first International construction law conference, 2020
 •  SM Emami, M Ravanshadnia, M Rahimi, Analysis and Modeling of Energy Demand System in Iran’s Buildings and the Industry, Journal of Applied Engineering Sciences 9 (1), 53-62, 2019.
 •  A Nejati, M Ravanshadnia, E Sadeh, Selecting an Appropriate Express Railway Pavement System Using VIKOR Multi-Criteria Decision Making Model, Civil Engineering Journal 4 (5), 1104-1116, 2018.
 •  M Nazari, M Ravanshadnia, Technical and economic feasibility of using sustainable construction methods for greenbuildings in Tehran, Pacific Science Review A: Natural Science and Engineering, 1-5, 2016.
 •  M SAFA, HAMID REZA and RAVANSHADNIA, THE TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY OF USING SMART PHONES IN costruction site management, Interaction between Theory and Practice in Civil Engineering and Construction, 2016.
 •  MBNH Mostafa Amiri, Mehdi Ravanshadnia, The Impact of Development on the Transportation Network Based on Land – Use, International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology 1 (9), 2014.
 •  N. Bahrieh, M. Ravanshadnia, M.B. Nobakht, Material Selection in Green Buildings: Optimization of Cost and CO2 Emissions, The International Conference On Advances in Civil, Structural, Environmental, 2014
 •  Ravanshadnia, M., Mohamadi, A., An Integrated group decision making model to determine buy, hire, or lease construction equipment, The International Conference on Construction and Real Estate Management, 2010

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب مدیریت تولید و اجرای بتن (سیمای دانش) - 1396 - Persian
 • کتاب استاندارد اجرایی کشور هنگ کنگ برای عملیات تخریب ساختمانها (سیمای دانش) - 1396 - Persian
 • کتاب تصمیم گیری چند معیاره فازی (سیمای دانش) - 1396 - Persian
 • کتاب پیش بینی برای ثروت آفرینی از طریق املاک و مستغلات، استراتژیهایی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن (سیمای دانش) - 1396 - Persian
 • کتاب 51 درس موفقیت از سرمایه گذاران املاک و مستغلات کانادا (فدک ایساتیس) - 1396 - Persian
 • کتاب تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی (سیمای دانش) - 1396 - Persian
 • کتاب راهنمای تجهیز کارگاههای عمرانی برای مهندسان (سیمای دانش) - 1395 - Persian
 • کتاب سیستم های رتبه بندی ساختمان سبز (سازمان برنامه و بودجه) - 1395 - Persian
 • کتاب مدلسازی اطلاعات ساختمان سبز، طراحی پایدار و موفق با استفاده از BIM (سیمای دانش) - 1395 - Persian
 • کتاب تأسیسات تولید مصالح سنگی کارگاههای عمرانی و معدنی (سنگ شکن) (نوآور) - 1394 - Persian
 • کتاب از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها (فدک ایساتیس) - 1394 - Persian
 • کتاب مدیریت زنجیره تأمین در صنعت ساخت و ساز (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات) - 1394 - Persian
 • کتاب بازیافت ضایعات و نخاله های حاصل از تخریب ساختمان ها (سیمای دانش) - 1394 - Persian
 • کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی (سیمای دانش) - 1393 - Persian
 • کتاب مرجع مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی (سیمای دانش) - 1393 - Persian
 • کتاب ایمنی ماشین آلات عمرانی (سیمای دانش) - 1393 - Persian
 • کتاب آیین نامه ایمنی عملیات تخریب سازه ها (سیمای دانش) - 1393 - Persian
 • کتاب مرجع مديريت ماشين‌آلات عمرانی برای مهندسان و مدیران پروژه (سیمای دانش) - 1392 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه با مرتبه دانشیار (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی با مرتبه استادیار (1390-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی با مرتبه مربی (1387-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه (1383-1386)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه علمی مدیریت ساخت، حمل و نقل و راه و ترابری (1392-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر (1396-1397)