آقای دکتر Reza Seyed Sharifi

Dr. Reza Seyed Sharifi

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479808)

90
76
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers