بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات7,251نویسنده اول4,553هم پژوهی4,929ژورنال5کنفرانس48
رتبه2نام مرکزدانشگاه امام رضانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,379نویسنده اول1,592هم پژوهی1,810ژورنال0کنفرانس6
رتبه3نام مرکزموسسه آموزش عالی آپادانا شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,938نویسنده اول1,740هم پژوهی560ژورنال15کنفرانس23
رتبه4نام مرکزدانشگاه علم و فرهنگنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,935نویسنده اول1,360هم پژوهی1,393ژورنال7کنفرانس23
رتبه5نام مرکزدانشگاه علم و هنر یزدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,781نویسنده اول1,176هم پژوهی1,287ژورنال1کنفرانس0
رتبه6نام مرکزدانشگاه شمالنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,556نویسنده اول982هم پژوهی1,068ژورنال0کنفرانس3
رتبه7نام مرکزدانشگاه علوم و فنون مازندراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,377نویسنده اول1,015هم پژوهی967ژورنال0کنفرانس4
رتبه8نام مرکزدانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,329نویسنده اول996هم پژوهی566ژورنال0کنفرانس6
رتبه9نام مرکزموسسه آموزش عالی خاوراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,184نویسنده اول727هم پژوهی708ژورنال0کنفرانس35
رتبه10نام مرکزموسسه آموزش عالی روزبهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,154نویسنده اول889هم پژوهی677ژورنال0کنفرانس2
رتبه11نام مرکزدانشگاه صنعتی سجادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات889نویسنده اول648هم پژوهی473ژورنال0کنفرانس6
رتبه12نام مرکزدانشگاه مفیدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات881نویسنده اول576هم پژوهی500ژورنال7کنفرانس1
رتبه13نام مرکزدانشگاه شهید اشرفی اصفهانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات775نویسنده اول509هم پژوهی486ژورنال0کنفرانس1
رتبه14نام مرکزموسسه آموزش عالی اشراقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات706نویسنده اول503هم پژوهی346ژورنال0کنفرانس0
رتبه15نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرالبرزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات699نویسنده اول538هم پژوهی428ژورنال1کنفرانس1
رتبه16نام مرکزدانشگاه شیخ بهائی نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات597نویسنده اول494هم پژوهی223ژورنال1کنفرانس4
رتبه17نام مرکزدانشگاه علوم اسلامی رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات587نویسنده اول469هم پژوهی194ژورنال10کنفرانس0
رتبه18نام مرکزدانشگاه رجانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات573نویسنده اول318هم پژوهی473ژورنال3کنفرانس0
رتبه19نام مرکزموسسه آموزش عالی زند شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات570نویسنده اول373هم پژوهی385ژورنال0کنفرانس5
رتبه20نام مرکزدانشگاه قرآن و حدیثنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات551نویسنده اول374هم پژوهی295ژورنال3کنفرانس0
رتبه21نام مرکزدانشگاه خاتمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات550نویسنده اول348هم پژوهی461ژورنال0کنفرانس2
رتبه22نام مرکزموسسه آموزش عالی فارابینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات540نویسنده اول353هم پژوهی285ژورنال0کنفرانس0
رتبه23نام مرکزموسسه آموزش عالی باخترنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات536نویسنده اول344هم پژوهی325ژورنال0کنفرانس1
رتبه24نام مرکزموسسه آموزش عالی طبری بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات527نویسنده اول348هم پژوهی491ژورنال0کنفرانس0
رتبه25نام مرکزدانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات510نویسنده اول378هم پژوهی327ژورنال0کنفرانس3
رتبه26نام مرکزدانشگاه خیامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات494نویسنده اول360هم پژوهی310ژورنال0کنفرانس0
رتبه27نام مرکزموسسه آموزش عالی مارلیک نوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات485نویسنده اول367هم پژوهی194ژورنال0کنفرانس0
رتبه28نام مرکزدانشگاه سورهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات480نویسنده اول321هم پژوهی251ژورنال4کنفرانس2
رتبه29نام مرکزموسسه آموزش عالی فردوس مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات474نویسنده اول390هم پژوهی233ژورنال2کنفرانس7
رتبه30نام مرکزدانشگاه شهاب دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات470نویسنده اول348هم پژوهی254ژورنال0کنفرانس1
رتبه31نام مرکزموسسه آموزش عالی سراجنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات466نویسنده اول360هم پژوهی206ژورنال0کنفرانس1
رتبه32نام مرکزموسسه آموزش عالی دیلماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات461نویسنده اول328هم پژوهی404ژورنال0کنفرانس0
رتبه33نام مرکزموسسه آموزش عالی دانش پژوهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات460نویسنده اول349هم پژوهی266ژورنال0کنفرانس16
رتبه34نام مرکزموسسه آموزش عالی بینالودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات457نویسنده اول330هم پژوهی256ژورنال0کنفرانس7
رتبه35نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات450نویسنده اول328هم پژوهی299ژورنال0کنفرانس0
رتبه36نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرآستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات447نویسنده اول367هم پژوهی307ژورنال0کنفرانس3
رتبه37نام مرکزموسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات428نویسنده اول324هم پژوهی293ژورنال0کنفرانس2
رتبه38نام مرکزموسسه آموزش عالی فروردیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات423نویسنده اول326هم پژوهی172ژورنال0کنفرانس3
رتبه39نام مرکزموسسه آموزش عالی آیندگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات421نویسنده اول330هم پژوهی257ژورنال5کنفرانس0
رتبه40نام مرکزموسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات407نویسنده اول300هم پژوهی231ژورنال0کنفرانس2
رتبه41نام مرکزموسسه آموزش عالی شمس گنبدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات407نویسنده اول266هم پژوهی268ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزموسسه آموزش عالی راهبرد شمالنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات405نویسنده اول233هم پژوهی417ژورنال1کنفرانس0
رتبه43نام مرکزموسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات396نویسنده اول319هم پژوهی309ژورنال0کنفرانس2
رتبه44نام مرکزموسسه آموزش عالی امام جوادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات394نویسنده اول256هم پژوهی308ژورنال0کنفرانس0
رتبه45نام مرکزموسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات382نویسنده اول341هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس4
رتبه46نام مرکزموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات380نویسنده اول283هم پژوهی151ژورنال19کنفرانس1
رتبه47نام مرکزموسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات369نویسنده اول283هم پژوهی186ژورنال1کنفرانس6
رتبه48نام مرکزموسسه آموزش عالی هاتفنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات366نویسنده اول250هم پژوهی218ژورنال0کنفرانس0
رتبه49نام مرکزموسسه آموزش عالی شاندیز مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات363نویسنده اول240هم پژوهی215ژورنال0کنفرانس4
رتبه50نام مرکزدانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات361نویسنده اول300هم پژوهی181ژورنال0کنفرانس0
رتبه51نام مرکزموسسه آموزش عالی آبانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات358نویسنده اول248هم پژوهی288ژورنال0کنفرانس0
رتبه52نام مرکزموسسه آموزش عالی کمال الملکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات351نویسنده اول257هم پژوهی211ژورنال0کنفرانس0
رتبه53نام مرکزموسسه آموزش عالی معماری و هنر پارسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات348نویسنده اول266هم پژوهی246ژورنال0کنفرانس0
رتبه54نام مرکزموسسه آموزش عالی کارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات332نویسنده اول160هم پژوهی327ژورنال0کنفرانس1
رتبه55نام مرکزموسسه آموزش عالی آفاق ارومیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات329نویسنده اول259هم پژوهی223ژورنال0کنفرانس6
رتبه56نام مرکزموسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات322نویسنده اول252هم پژوهی120ژورنال0کنفرانس3
رتبه57نام مرکزدانشگاه علامه محدث نورینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات315نویسنده اول219هم پژوهی221ژورنال0کنفرانس3
رتبه58نام مرکزموسسه غیرانتفاعی خزرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات308نویسنده اول184هم پژوهی244ژورنال0کنفرانس0
رتبه59نام مرکزدانشگاه دانش البرزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات301نویسنده اول213هم پژوهی182ژورنال0کنفرانس0
رتبه60نام مرکزموسسه آموزش عالی پردیساننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات297نویسنده اول168هم پژوهی319ژورنال0کنفرانس1
رتبه61نام مرکزموسسه آموزش عالی گلستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات289نویسنده اول191هم پژوهی221ژورنال4کنفرانس1
رتبه62نام مرکزموسسه آموزش عالی عمران و توسعهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات288نویسنده اول219هم پژوهی201ژورنال0کنفرانس2
رتبه63نام مرکزموسسه آموزش عالی ادیباننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات287نویسنده اول243هم پژوهی113ژورنال0کنفرانس11
رتبه64نام مرکزموسسه آموزش عالی سنابادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات284نویسنده اول206هم پژوهی177ژورنال0کنفرانس3
رتبه65نام مرکزموسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات283نویسنده اول238هم پژوهی153ژورنال5کنفرانس3
رتبه66نام مرکزموسسه آموزش عالی شفقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات261نویسنده اول197هم پژوهی152ژورنال0کنفرانس4
رتبه67نام مرکزموسسه آموزش عالی رشدیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات261نویسنده اول224هم پژوهی76ژورنال0کنفرانس0
رتبه68نام مرکزموسسه آموزش عالی ارشاد دماوندنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات260نویسنده اول170هم پژوهی205ژورنال0کنفرانس0
رتبه69نام مرکزموسسه آموزش عالی کوشیارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات259نویسنده اول88هم پژوهی305ژورنال0کنفرانس0
رتبه70نام مرکزموسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات257نویسنده اول163هم پژوهی255ژورنال0کنفرانس0
رتبه71نام مرکزسازمان نظام مهندسی ساختماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات252نویسنده اول161هم پژوهی150ژورنال0کنفرانس3
رتبه72نام مرکزموسسه آموزش عالی آل طهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات251نویسنده اول169هم پژوهی181ژورنال0کنفرانس14
رتبه73نام مرکزموسسه آموزش عالی طبرستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات251نویسنده اول189هم پژوهی113ژورنال0کنفرانس0
رتبه74نام مرکزموسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات250نویسنده اول166هم پژوهی308ژورنال0کنفرانس4
رتبه75نام مرکزموسسه آموزش عالی عطارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات243نویسنده اول145هم پژوهی160ژورنال0کنفرانس1
رتبه76نام مرکزموسسه آموزش عالی نوین اردبیلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات235نویسنده اول178هم پژوهی141ژورنال0کنفرانس0
رتبه77نام مرکزموسسه آموزش عالی بصیر آبیکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات233نویسنده اول190هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس2
رتبه78نام مرکزموسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات227نویسنده اول201هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه79نام مرکزموسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات226نویسنده اول163هم پژوهی146ژورنال0کنفرانس0
رتبه80نام مرکزموسسه آموزش عالی بعثت کرماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات225نویسنده اول167هم پژوهی199ژورنال0کنفرانس0
رتبه81نام مرکزموسسه آموزش عالی مهر اروندنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات221نویسنده اول179هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس45
رتبه82نام مرکزدانشکده اصول دیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات218نویسنده اول168هم پژوهی105ژورنال1کنفرانس0
رتبه83نام مرکزموسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات215نویسنده اول180هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس1
رتبه84نام مرکزموسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات215نویسنده اول163هم پژوهی163ژورنال0کنفرانس5
رتبه85نام مرکزموسسه آموزش عالی خراساننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات214نویسنده اول181هم پژوهی87ژورنال0کنفرانس2
رتبه86نام مرکزموسسه آموزش عالی پویشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات212نویسنده اول154هم پژوهی130ژورنال0کنفرانس0
رتبه87نام مرکزموسسه آموزش عالی تابراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات212نویسنده اول152هم پژوهی117ژورنال2کنفرانس1
رتبه88نام مرکزموسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات211نویسنده اول160هم پژوهی96ژورنال0کنفرانس2
رتبه89نام مرکزموسسه آموزش عالی انرژی ساوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات209نویسنده اول156هم پژوهی93ژورنال0کنفرانس1
رتبه90نام مرکزموسسه آموزش عالی خرد بوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات209نویسنده اول168هم پژوهی170ژورنال0کنفرانس0
رتبه91نام مرکزموسسه آموزش عالی ادیب مازندراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات207نویسنده اول100هم پژوهی162ژورنال0کنفرانس13
رتبه92نام مرکزموسسه آموزش عالی حکمت رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات199نویسنده اول144هم پژوهی191ژورنال0کنفرانس2
رتبه93نام مرکزموسسه آموزش عالی طلوع مهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات196نویسنده اول146هم پژوهی113ژورنال1کنفرانس0
رتبه94نام مرکزموسسه آموزش عالی حکیم جرجانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات194نویسنده اول132هم پژوهی105ژورنال0کنفرانس0
رتبه95نام مرکزموسسه آموزش عالی صنعتی فولادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات190نویسنده اول121هم پژوهی165ژورنال0کنفرانس2
رتبه96نام مرکزموسسه آموزش عالی روزبهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات190نویسنده اول134هم پژوهی137ژورنال0کنفرانس0
رتبه97نام مرکزموسسه آموزش عالی حکیمان بجنوردنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات190نویسنده اول88هم پژوهی126ژورنال0کنفرانس0
رتبه98نام مرکزموسسه آموزش عالی پرندکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات189نویسنده اول144هم پژوهی91ژورنال0کنفرانس0
رتبه99نام مرکزموسسه آموزش عالی حافظ شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات188نویسنده اول164هم پژوهی65ژورنال0کنفرانس1
رتبه100نام مرکزموسسه آموزش عالی کاروننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات183نویسنده اول159هم پژوهی111ژورنال0کنفرانس1
رتبه101نام مرکزموسسه آموزش عالی ارم شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات177نویسنده اول139هم پژوهی80ژورنال0کنفرانس0
رتبه102نام مرکزموسسه آموزش عالی صوفی رازینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات175نویسنده اول57هم پژوهی157ژورنال0کنفرانس0
رتبه103نام مرکزموسسه آموزش عالی تابناکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات174نویسنده اول134هم پژوهی63ژورنال0کنفرانس0
رتبه104نام مرکزموسسه آموزش عالی لامعی گرگانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات171نویسنده اول127هم پژوهی128ژورنال0کنفرانس0
رتبه105نام مرکزموسسه آموزش عالی صفاهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات169نویسنده اول138هم پژوهی153ژورنال0کنفرانس0
رتبه106نام مرکزموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات167نویسنده اول106هم پژوهی150ژورنال0کنفرانس0
رتبه107نام مرکزموسسه آموزش عالی رسامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات166نویسنده اول113هم پژوهی107ژورنال0کنفرانس0
رتبه108نام مرکزموسسه غیرانتفاعی آموزش عالی شهریارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات163نویسنده اول132هم پژوهی71ژورنال0کنفرانس0
رتبه109نام مرکزموسسه آموزش عالی کاویاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات162نویسنده اول111هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس3
رتبه110نام مرکزموسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات160نویسنده اول104هم پژوهی96ژورنال0کنفرانس0
رتبه111نام مرکزموسسه آموزش عالی نقش جهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات160نویسنده اول111هم پژوهی105ژورنال0کنفرانس1
رتبه112نام مرکزموسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزویننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات157نویسنده اول122هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس0
رتبه113نام مرکزموسسه آموزش عالی صبانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات153نویسنده اول139هم پژوهی112ژورنال0کنفرانس0
رتبه114نام مرکزموسسه آموزش عالی علامه قزوینینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات152نویسنده اول94هم پژوهی122ژورنال0کنفرانس0
رتبه115نام مرکزموسسه آموزش عالی الغدیرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات150نویسنده اول75هم پژوهی153ژورنال0کنفرانس0
رتبه116نام مرکزموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات148نویسنده اول101هم پژوهی76ژورنال0کنفرانس0
رتبه117نام مرکزموسسه آموزش عالی پارسیاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات147نویسنده اول120هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس0
رتبه118نام مرکزموسسه آموزش عالی مولانانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات144نویسنده اول103هم پژوهی102ژورنال1کنفرانس0
رتبه119نام مرکزموسسه آموزش عالی اسوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات143نویسنده اول92هم پژوهی83ژورنال0کنفرانس2
رتبه120نام مرکزموسسه آموزش عالی نیمانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات142نویسنده اول76هم پژوهی104ژورنال0کنفرانس0
رتبه121نام مرکزموسسه آموزش عالی پویندگان دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات141نویسنده اول97هم پژوهی99ژورنال0کنفرانس0
رتبه122نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات141نویسنده اول113هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس3
رتبه123نام مرکزموسسه آموزش عالی پیام گلپایگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات140نویسنده اول110هم پژوهی91ژورنال0کنفرانس0
رتبه124نام مرکزموسسه آموزش عالی آفرینش بروجردنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات137نویسنده اول103هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس0
رتبه125نام مرکزموسسه آموزش عالی نوردانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات137نویسنده اول95هم پژوهی126ژورنال0کنفرانس0
رتبه126نام مرکزموسسه آموزش عالی راه دانش بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات136نویسنده اول84هم پژوهی126ژورنال0کنفرانس3
رتبه127نام مرکزموسسه آموزش عالی وحدت تربت جامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات134نویسنده اول96هم پژوهی86ژورنال0کنفرانس5
رتبه128نام مرکزموسسه آموزش عالی هشت بهشتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات133نویسنده اول95هم پژوهی67ژورنال0کنفرانس1
رتبه129نام مرکزموسسه آموزش عالی رحمان رامسرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات132نویسنده اول88هم پژوهی93ژورنال1کنفرانس1
رتبه130نام مرکزموسسه آموزش عالی لیان بوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات130نویسنده اول102هم پژوهی72ژورنال0کنفرانس0
رتبه131نام مرکزموسسه آموزش هالی بهمنیار کرماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات130نویسنده اول118هم پژوهی89ژورنال0کنفرانس0
رتبه132نام مرکزموسسه آموزش عالی شرق گلستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات129نویسنده اول92هم پژوهی80ژورنال0کنفرانس0
رتبه133نام مرکزموسسه آموزش عالی پردیساننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات127نویسنده اول60هم پژوهی157ژورنال0کنفرانس0
رتبه134نام مرکزموسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات126نویسنده اول78هم پژوهی97ژورنال0کنفرانس0
رتبه135نام مرکزموسسه آموزش عالی سنانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات125نویسنده اول93هم پژوهی115ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزموسسه آموزش عالی صائبنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات122نویسنده اول107هم پژوهی30ژورنال0کنفرانس0
رتبه137نام مرکزموسسه آموزش عالی سبحاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات116نویسنده اول99هم پژوهی101ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزموسسه آموزش عالی سلمان مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات116نویسنده اول66هم پژوهی98ژورنال0کنفرانس0
رتبه139نام مرکزموسسه آموزش عالی سمنگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات115نویسنده اول62هم پژوهی80ژورنال0کنفرانس0
رتبه140نام مرکزموسسه آموزش عالی میزاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات111نویسنده اول64هم پژوهی84ژورنال0کنفرانس2
رتبه141نام مرکزموسسه آموزش عالی سهروردینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات111نویسنده اول58هم پژوهی140ژورنال0کنفرانس0
رتبه142نام مرکزموسسه آموزش عالی جامینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات104نویسنده اول75هم پژوهی84ژورنال1کنفرانس7
رتبه143نام مرکزموسسه آموزش عالی جاوید جیرفتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات102نویسنده اول69هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس0
رتبه144نام مرکزموسسه آموزش عالی سپهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات100نویسنده اول74هم پژوهی77ژورنال0کنفرانس1
رتبه145نام مرکزموسسه آموزش عالی راغب اصفهانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات100نویسنده اول62هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس1
رتبه146نام مرکزموسسه آموزش عالی کرماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات97نویسنده اول74هم پژوهی71ژورنال0کنفرانس4
رتبه147نام مرکزموسسه آموزش عالی هدفنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات97نویسنده اول67هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس0
رتبه148نام مرکزموسسه آموزش عالی هنر شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات97نویسنده اول81هم پژوهی18ژورنال0کنفرانس12
رتبه149نام مرکزموسسه آموزش عالی چرخ نیلوفرینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات96نویسنده اول72هم پژوهی57ژورنال0کنفرانس0
رتبه150نام مرکزموسسه آموزش عالی قشمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات95نویسنده اول50هم پژوهی94ژورنال1کنفرانس0
رتبه151نام مرکزموسسه آموزش عالی قدیر لنگرودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات94نویسنده اول34هم پژوهی86ژورنال0کنفرانس0
رتبه152نام مرکزموسسه آموزش عالی آملنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات92نویسنده اول64هم پژوهی89ژورنال0کنفرانس0
رتبه153نام مرکزموسسه آموزش عالی توسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات92نویسنده اول74هم پژوهی49ژورنال0کنفرانس2
رتبه154نام مرکزموسسه آموزش عالی اندیشه جهرمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات92نویسنده اول69هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس0
رتبه155نام مرکزموسسه آموزش عالی غزالینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات91نویسنده اول46هم پژوهی76ژورنال0کنفرانس0
رتبه156نام مرکزموسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات90نویسنده اول68هم پژوهی55ژورنال0کنفرانس0
رتبه157نام مرکزموسسه آموزش عالی ربع رشید تبریزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات87نویسنده اول50هم پژوهی83ژورنال0کنفرانس0
رتبه158نام مرکزموسسه آموزش عالی سارویهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات86نویسنده اول43هم پژوهی98ژورنال0کنفرانس0
رتبه159نام مرکزموسسه آموزش عالی نور هدایتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات86نویسنده اول59هم پژوهی72ژورنال0کنفرانس0
رتبه160نام مرکزموسسه آموزش عالی دانشستان ساوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات83نویسنده اول65هم پژوهی54ژورنال0کنفرانس0
رتبه161نام مرکزموسسه آموزش عالی ایرانمهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات83نویسنده اول36هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس0
رتبه162نام مرکزموسسه غیرانتفاعی لقمان حکیمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات81نویسنده اول58هم پژوهی75ژورنال0کنفرانس0
رتبه163نام مرکزموسسه آموزش عالی هرمزان بیرجندنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات80نویسنده اول50هم پژوهی79ژورنال0کنفرانس0
رتبه164نام مرکزموسسه آموزش عالی تجننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات79نویسنده اول64هم پژوهی64ژورنال0کنفرانس2
رتبه165نام مرکزموسسه آموزش عالی آبان هرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات78نویسنده اول52هم پژوهی91ژورنال0کنفرانس0
رتبه166نام مرکزموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات78نویسنده اول31هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس0
رتبه167نام مرکزموسسه آموزش عالی اسرارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات76نویسنده اول50هم پژوهی56ژورنال0کنفرانس0
رتبه168نام مرکزموسسه آموزش عالی علامه امینینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات75نویسنده اول55هم پژوهی55ژورنال0کنفرانس1
رتبه169نام مرکزموسسه آموزش عالی پارسانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات75نویسنده اول38هم پژوهی70ژورنال0کنفرانس0
رتبه170نام مرکزموسسه آموزش عالی پاسارگادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات74نویسنده اول47هم پژوهی61ژورنال0کنفرانس0
رتبه171نام مرکزموسسه آموزش عالی ارسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات73نویسنده اول21هم پژوهی95ژورنال0کنفرانس0
رتبه172نام مرکزموسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات73نویسنده اول49هم پژوهی48ژورنال0کنفرانس0
رتبه173نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی برخطنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات72نویسنده اول43هم پژوهی59ژورنال0کنفرانس0
رتبه174نام مرکزدانشگاه ابرارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات72نویسنده اول65هم پژوهی16ژورنال0کنفرانس2
رتبه175نام مرکزموسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات69نویسنده اول52هم پژوهی42ژورنال0کنفرانس1
رتبه176نام مرکزموسسه آموزش عالی پیشتازان شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات68نویسنده اول61هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس11
رتبه177نام مرکزموسسه آموزش عالی کادوسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات67نویسنده اول46هم پژوهی42ژورنال0کنفرانس0
رتبه178نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرگان محلاتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات64نویسنده اول50هم پژوهی48ژورنال0کنفرانس0
رتبه179نام مرکزموسسه آموزش عالی صالحاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات63نویسنده اول48هم پژوهی59ژورنال0کنفرانس11
رتبه180نام مرکزموسسه آموزش عالی کاوشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات61نویسنده اول36هم پژوهی51ژورنال0کنفرانس0
رتبه181نام مرکزموسسه آموزش عالی دانشوراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات60نویسنده اول46هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه182نام مرکزموسسه آموزش عالی دانا یاسوجنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات59نویسنده اول48هم پژوهی47ژورنال0کنفرانس0
رتبه183نام مرکزموسسه آموزش عالی عقیقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات59نویسنده اول51هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه184نام مرکزموسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات55نویسنده اول25هم پژوهی46ژورنال0کنفرانس0
رتبه185نام مرکزموسسه آموزش عالی کاسپیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات54نویسنده اول41هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه186نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات49نویسنده اول37هم پژوهی25ژورنال0کنفرانس0
رتبه187نام مرکزموسسه آموزش عالی سبز آملنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات49نویسنده اول36هم پژوهی24ژورنال0کنفرانس0
رتبه188نام مرکزموسسه آموزش عالی رودکی تنکابننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات43نویسنده اول29هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس1
رتبه189نام مرکزموسسه آموزش عالی فخر رازی ساوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات41نویسنده اول20هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس1
رتبه190نام مرکزموسسه آموزش عالی شمس تبریزینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات41نویسنده اول25هم پژوهی23ژورنال0کنفرانس0
رتبه191نام مرکزموسسه آموزش عالی میعادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات40نویسنده اول27هم پژوهی24ژورنال0کنفرانس0
رتبه192نام مرکزموسسه آموزش عالی علوم شناختینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات36نویسنده اول27هم پژوهی30ژورنال1کنفرانس3
رتبه193نام مرکزموسسه آموزش عالی چهل ستوننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات35نویسنده اول32هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه194نام مرکزموسسه آموزش عالی دارالعلم یزدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات34نویسنده اول20هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه195نام مرکزموسسه آموزش عالی اخلاق و تربیتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات32نویسنده اول17هم پژوهی27ژورنال0کنفرانس0
رتبه196نام مرکزموسسه آموزش عالی علامه رفیعینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات31نویسنده اول26هم پژوهی27ژورنال0کنفرانس0
رتبه197نام مرکزموسسه آموزش عالی پرتونوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات29نویسنده اول23هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه198نام مرکزموسسه آموزش عالی پارس رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات27نویسنده اول21هم پژوهی23ژورنال0کنفرانس0
رتبه199نام مرکزموسسه آموزش عالی عرفاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات25نویسنده اول22هم پژوهی14ژورنال0کنفرانس0
رتبه200نام مرکزموسسه آموزش عالی شاهرودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات21نویسنده اول19هم پژوهی10ژورنال0کنفرانس0
رتبه201نام مرکزموسسه آموزش عالی اوج آبیکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات20نویسنده اول16هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس2
رتبه202نام مرکزموسسه غیرانتفاعی هیرکانیانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات18نویسنده اول8هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه203نام مرکزموسسه آموزش عالی مولوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات18نویسنده اول16هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه204نام مرکزموسسه آموزش عالی صنعتی مراغهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات15نویسنده اول9هم پژوهی11ژورنال0کنفرانس1
رتبه205نام مرکزموسسه آموزش عالی ابن یمیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات9نویسنده اول6هم پژوهی6ژورنال0کنفرانس0