فصلنامه فلسفه دین

Philosophy of Religion

این نشریه در حوزه فلسفه دین و کلام عقلی فعالیت می کند و  جدیدترین یافته های پژوهشی پزوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه را در این حوزه به جامعه علمی معرفی می نماید.

فلسفه دین دانشی است که عهده دار تفکر عقلی در باب دین و بررسی عقلی آموزه های اعتقادی دین می باشد.

کلام عقلی به بخش استدلالی کلام مربوط است که با استدلالهای عقلی درصدد اثبات آموزه های اعتقادی دین و دفاع عقلانی از آنها می باشد.

با توجه به اینکه موضوع فلسفه دین و کلام عقلی، آموزه های بنیادین دین است، می توان آموزه های مشترک بین ادیان و یا دین خاص را مورد توجه و بررسی عقلی قرار داد.

 رویکرد اصلی این فصلنامه،  پژوهشی(Research Paper) است، که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف فلسفه دین انتشار می یابد. در عین حال، انواع مقالات علمی که در  این نشریه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرید عبارتند از : پژوهشی (Research Paper) ، مطالعه موردی(Case study) ، روش شناسی  (Methodologies)، کاربردی(Applied Article )  و مفهومیConceptual paper).