فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

Journal of Kavoshnameh in Persian Language and Literature

نشریه «کاوش نامه» در سال ۱۳۷۹ با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه علوم انسانی فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال ۱۳۸۴ بنا بر سیاست گذاری کمیسیون نشریات به زبان فارسی اختصاص یافت و به عنوان نشریه ای تخصصی با نام «کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی» به منظور غنای ادب فارسی و با هدف گسترش یافته های پژوهشی در زمینه های گوناگون زبان و ادبیات فارسی تا کنون به کار خود ادامه داده است. تا سال ۱۳۹۷ این نشریه به صورت دو فصلنامه و پس از آن به صورت فصلنامه از سوی دانشگاه یزد منتشر شده است. این فصلنامه تلاش می کند به تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی بپردازد.

حوزه انتشار مقالات:

آثار ادبی در حوزه شعر و نثر

ادبیات فارسی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی

ارتباط ادبیات با سایر دانش ها (مطالعات بین رشته ای)

ارتباط ادبیات با هنرهای زیبا

تاریخ ادبیات

تحلیل و تتفسیر متون

تصوف و عرفان

سبک شناسی

مبانی نظریات ادبی

نظریه پردازی در حوزه ادبیات فارسی

ادبیات معاصر

ادبیات نمایشی

ادبیات داستانی

تبیین و نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی