آقای دکتر Naser Hamdami

Dr. Naser Hamdami

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400556)

44
17
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers