آقای Ahmad Ghanbari

Ahmad Ghanbari

سردبیر و استاد تمام دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184413)

169
107
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers