دوفصلنامه صنعت و دانشگاه

Journal of Industry and University

دو فصلنامه علمی«صنعت و دانشگاه» نشریه ای است که با هدف ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و اندیشمندان منتشر میشود. این فصلنامه در پی آن است که زمینه ای مناسب را برای ارائه آخرین یافته های علمی محققان در حوزه های مختلف صنعت پدید آورد. هدف از انتشار فصلنامه صنعت و دانشگاه اشاعه اندیشه‌ها و دیدگاهها، روشهای نو و یافته‌های پژوهشی و در زمینه‌های وابسته است تا به‌ پویایی علمی جامعه علمی دامن زند.

حوزه پذیرش مقالات: صنعت، ارتباط صنعت و دانشگاه

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات