آقای دکتر Yahya Emam

Dr. Yahya Emam

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180776)

96
105
1
2
64

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
  • عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers