آقای دکتر Mahdi Kadivar

Dr. Mahdi Kadivar

استاد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178757)

78
33
1
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers