آقای دکتر Abbas Karimi

Dr. Abbas Karimi

رییس آموزشکده سما و معاون آموزشهای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی-استان مرکزی

Researcher ID: (60721)

164
2
3
3
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • Senior Member IEEE
 • Member ACM
 • Senior Member (International Association of Computer Science and Information Technology
 • Senior Member (International Association of Engineers
 • Senior Member the Society of Digital Information and Wireless Communications
 • Senior Member World Academy of Science, Engineering and Technology

Conference Papers

Teaching Experience

Education

 • پسا دکتری شهر هوشمند UPM2013-2014
 • پسا دکتری سیستمهای پردازش هوشمند پزشکی UPM2011-2012
 • دکتری تخصصی مهندسی سیستم های امنیت بحرانی UPM2007-2010

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشهای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر شورای نظارت و هماهنگی سازمان سما در استان مرکزی (تاکنون)