فصلنامه مطالعات باستان شناسی

Archaeological Studies

مجله مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه ای علمی است که در سال در دو شماره منتشر می شود. این مجله درصد است تا مقالاتی را با ایده های بکر و جدید و با محتوی علمی به چاپ برساند. باستان شناسی، دانش بررسی فرهنگ های انسانی از راه بازیابی، مستندسازی، و تحلیل بازمانده های مادی بشر، همچون معماری، دست ساخته ها، بازمانده های انسانی و یا پهنه زمین است. هدف نهایی باستان شناسی، روشنگری درباره تاریخ بشر و فراز و فرود شکل گیری تمدن است. از این رو بسیاری از رشته های دیگر علوم انسانی نظیر تاریخ، گیتا شناسی، زمین شناسی و مردم شناسی در پیوند با این دانش بشری بوده اند. با این حال علم باستان شناسی از چندین دهه قبل نه تنها در اصول و روش تحقیق، بلکه در اهداف نیز به سرعت دستخوش تحولات بنیادی شده است. باستان شناسی با درک مفاهیم میراث گذشتگان بر مبنای آثار باقی مانده در درون و برون خاک به این اسناد و میراث گذشته معنای فرهنگی ویژه می دهد.» در ایران همپای کاوش های فرنگیان، دانش باستان شناسی نزد معدود دانش آموختگان و فرهیختگان این رشته، بسط و گسترش یافت. در این میان بودند بزرگانی که در تثبیت و ساماندهی مبانی باستان شناسی از یک سو و پژوهش های فراگیر عملی این رشته در ایران سهم بسزایی داشتند. باستان شناسی فقط در زمینه های اکتشاف و پیدا کردن وقایع و رویدادهای تاریخی نیست ، بلکه باستانشناسی در زمینه زمین شناسی ، عمر کره زمین ، گیاه شناسی ، مردم شناسی و صدها مورد دیگرفعالیت می نماید .فواید علم باستان شناسی به زندگی بشری ،شناخت ادیان و دیرینه شناسی و آینده شناسی :همانطور که گفته شد باستان شناسی فقط با دیده ها و علم می خواهد اثبات و معرفی نماید لذا به گفته ها و نوشته فقط به عنوان یک منبع و یک راهنما تکیه می کند .در جهان امروز خیلی از گفته ها یا بدون تحقیق به عنوان یک اصل برای مردم شناخته شده اند و یا توسط اشخاصی با سلیقه شخصی آنها نوشته شده اند.مباحث مورد نظر مجله باستان شناسی ایران از دوران پارینه سنگی تا دوره اسلامی، مطالعات باستان گیاه شناسی، باستان جانور شناسی، باستان زمین شناسی، باستان قوم شناسی، انسان شناسی جسمانی و سایر حوزه های مرتبط در ایران و کشورهای همسایه است. هدف از انتشار این مجله انعکاس پژوهشهای باستان شناسی در حال انجام ایران در سطح بین المللی است.