دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری

Journal of Urban Peripheral Development

هدف این مجله تاکید بر ضرورت توجه به برخوردگاه شهر، روستا و محیط پیرا شهری همچون یک سیستم یکپارچه و دارای روابط با سیستم­های همجوار شهری، روستایی و طبیعی است. بدیهی است که دست­یابی به چنین هدفی و چاره­ اندیشی و به کارگیری هر گونه رهیافت اصلاحی مستلزم مطالعه عمیق و تجزیه و تحلیل همه جانبه تجربه ه­ا و دستاوردهای بشری و بومی سازی آنها متناسب با شرایط محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. این کار فعالیتی بین رشته­ ای است و به همکاری محققان و دانشمندان رشته­ های مختلف علمی چون، اقتصاد، جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری و روستایی، مدیریت، اقلیم شناسی، سنجش از دور، حقوق و علوم سیاسی و غیره است. از این رو، انتظار آن است که همه پژوهشگران در راستای رسالت علمی خود در راستای حل معضلی که هر روز ابعاد گسترده ­تری می ­یابد، حد اقل از نظر اندیشه­ ای و نظری وظایف خود را نسبت به کشور و فضای زیست آن به انجام رسانند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)