بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات46,772نویسنده اول31,685هم پژوهی42,143ژورنال39کنفرانس19
رتبه2نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات22,278نویسنده اول15,093هم پژوهی15,192ژورنال28کنفرانس7
رتبه3نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات16,023نویسنده اول11,769هم پژوهی9,346ژورنال9کنفرانس9
رتبه4نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات14,921نویسنده اول9,958هم پژوهی10,851ژورنال11کنفرانس7
رتبه5نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات14,485نویسنده اول10,934هم پژوهی8,225ژورنال19کنفرانس48
رتبه6نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات14,182نویسنده اول10,732هم پژوهی8,914ژورنال10کنفرانس19
رتبه7نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12,531نویسنده اول9,611هم پژوهی7,061ژورنال6کنفرانس32
رتبه8نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12,276نویسنده اول9,105هم پژوهی7,795ژورنال8کنفرانس19
رتبه9نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12,243نویسنده اول8,482هم پژوهی6,992ژورنال8کنفرانس20
رتبه10نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات11,555نویسنده اول7,940هم پژوهی8,658ژورنال13کنفرانس10
رتبه11نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات10,921نویسنده اول7,271هم پژوهی8,770ژورنال9کنفرانس2
رتبه12نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات9,467نویسنده اول6,620هم پژوهی5,637ژورنال12کنفرانس8
رتبه13نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات9,144نویسنده اول6,967هم پژوهی4,868ژورنال1کنفرانس15
رتبه14نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات9,061نویسنده اول6,865هم پژوهی5,146ژورنال4کنفرانس5
رتبه15نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8,864نویسنده اول6,874هم پژوهی5,146ژورنال6کنفرانس30
رتبه16نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8,535نویسنده اول5,877هم پژوهی5,669ژورنال8کنفرانس4
رتبه17نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات7,776نویسنده اول5,390هم پژوهی5,071ژورنال3کنفرانس5
رتبه18نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,982نویسنده اول4,803هم پژوهی4,557ژورنال11کنفرانس2
رتبه19نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,924نویسنده اول4,882هم پژوهی4,455ژورنال1کنفرانس10
رتبه20نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,372نویسنده اول4,700هم پژوهی3,451ژورنال2کنفرانس7
رتبه21نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,114نویسنده اول4,547هم پژوهی3,959ژورنال4کنفرانس11
رتبه22نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سارینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,106نویسنده اول4,327هم پژوهی4,212ژورنال3کنفرانس1
رتبه23نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد همداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,938نویسنده اول4,354هم پژوهی3,556ژورنال3کنفرانس10
رتبه24نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,717نویسنده اول4,110هم پژوهی4,045ژورنال3کنفرانس2
رتبه25نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر رینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,625نویسنده اول4,001هم پژوهی3,442ژورنال5کنفرانس12
رتبه26نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,465نویسنده اول3,581هم پژوهی3,932ژورنال5کنفرانس3
رتبه27نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,392نویسنده اول4,144هم پژوهی3,416ژورنال5کنفرانس4
رتبه28نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,316نویسنده اول3,919هم پژوهی3,105ژورنال1کنفرانس26
رتبه29نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,291نویسنده اول4,062هم پژوهی3,170ژورنال3کنفرانس5
رتبه30نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,234نویسنده اول3,757هم پژوهی3,448ژورنال2کنفرانس14
رتبه31نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,103نویسنده اول3,725هم پژوهی2,490ژورنال3کنفرانس4
رتبه32نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,046نویسنده اول3,890هم پژوهی2,624ژورنال3کنفرانس9
رتبه33نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,846نویسنده اول3,665هم پژوهی3,323ژورنال2کنفرانس14
رتبه34نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,813نویسنده اول2,927هم پژوهی3,684ژورنال1کنفرانس5
رتبه35نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,614نویسنده اول3,357هم پژوهی2,835ژورنال2کنفرانس2
رتبه36نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,571نویسنده اول3,498هم پژوهی2,858ژورنال1کنفرانس2
رتبه37نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,558نویسنده اول3,159هم پژوهی2,931ژورنال6کنفرانس6
رتبه38نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,543نویسنده اول3,415هم پژوهی2,582ژورنال1کنفرانس3
رتبه39نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,413نویسنده اول3,241هم پژوهی3,119ژورنال1کنفرانس2
رتبه40نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,245نویسنده اول3,013هم پژوهی2,844ژورنال4کنفرانس16
رتبه41نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,178نویسنده اول3,095هم پژوهی2,644ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,054نویسنده اول2,739هم پژوهی2,858ژورنال5کنفرانس2
رتبه43نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,922نویسنده اول2,605هم پژوهی2,763ژورنال3کنفرانس23
رتبه44نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,829نویسنده اول2,888هم پژوهی2,311ژورنال1کنفرانس11
رتبه45نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,828نویسنده اول2,499هم پژوهی2,628ژورنال4کنفرانس5
رتبه46نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,800نویسنده اول2,867هم پژوهی2,375ژورنال2کنفرانس2
رتبه47نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,763نویسنده اول2,885هم پژوهی1,940ژورنال6کنفرانس31
رتبه48نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,711نویسنده اول2,757هم پژوهی2,383ژورنال2کنفرانس3
رتبه49نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,651نویسنده اول2,803هم پژوهی1,749ژورنال1کنفرانس23
رتبه50نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,649نویسنده اول2,881هم پژوهی2,288ژورنال2کنفرانس10
رتبه51نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,612نویسنده اول2,543هم پژوهی2,390ژورنال1کنفرانس3
رتبه52نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,500نویسنده اول2,633هم پژوهی2,067ژورنال0کنفرانس4
رتبه53نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,450نویسنده اول2,376هم پژوهی2,259ژورنال0کنفرانس2
رتبه54نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,413نویسنده اول2,368هم پژوهی2,135ژورنال2کنفرانس6
رتبه55نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,302نویسنده اول2,282هم پژوهی2,093ژورنال4کنفرانس2
رتبه56نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,290نویسنده اول2,402هم پژوهی2,065ژورنال4کنفرانس4
رتبه57نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,285نویسنده اول2,542هم پژوهی1,497ژورنال2کنفرانس6
رتبه58نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,025نویسنده اول2,436هم پژوهی1,527ژورنال3کنفرانس16
رتبه59نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,991نویسنده اول1,952هم پژوهی2,282ژورنال4کنفرانس6
رتبه60نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,895نویسنده اول2,076هم پژوهی2,058ژورنال1کنفرانس3
رتبه61نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,893نویسنده اول2,126هم پژوهی2,245ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,864نویسنده اول1,941هم پژوهی2,060ژورنال7کنفرانس0
رتبه63نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,831نویسنده اول2,174هم پژوهی1,380ژورنال2کنفرانس13
رتبه64نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,731نویسنده اول2,201هم پژوهی1,652ژورنال2کنفرانس0
رتبه65نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نورنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,727نویسنده اول1,967هم پژوهی1,734ژورنال1کنفرانس3
رتبه66نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,692نویسنده اول1,915هم پژوهی1,593ژورنال0کنفرانس3
رتبه67نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,583نویسنده اول1,927هم پژوهی1,350ژورنال0کنفرانس0
رتبه68نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,454نویسنده اول1,814هم پژوهی1,395ژورنال0کنفرانس16
رتبه69نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,432نویسنده اول1,779هم پژوهی1,389ژورنال1کنفرانس5
رتبه70نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,396نویسنده اول1,743هم پژوهی1,576ژورنال3کنفرانس6
رتبه71نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,326نویسنده اول1,528هم پژوهی2,178ژورنال1کنفرانس4
رتبه72نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,223نویسنده اول1,600هم پژوهی1,844ژورنال1کنفرانس0
رتبه73نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,212نویسنده اول1,600هم پژوهی1,435ژورنال0کنفرانس1
رتبه74نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,201نویسنده اول1,587هم پژوهی1,223ژورنال2کنفرانس0
رتبه75نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,184نویسنده اول1,416هم پژوهی1,552ژورنال3کنفرانس1
رتبه76نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,116نویسنده اول1,428هم پژوهی1,434ژورنال1کنفرانس8
رتبه77نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,094نویسنده اول1,457هم پژوهی1,566ژورنال1کنفرانس1
رتبه78نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,055نویسنده اول1,522هم پژوهی1,269ژورنال0کنفرانس3
رتبه79نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,005نویسنده اول1,357هم پژوهی1,632ژورنال4کنفرانس3
رتبه80نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,986نویسنده اول1,439هم پژوهی1,161ژورنال1کنفرانس10
رتبه81نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,911نویسنده اول1,525هم پژوهی1,010ژورنال0کنفرانس0
رتبه82نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,864نویسنده اول1,426هم پژوهی1,031ژورنال4کنفرانس2
رتبه83نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,861نویسنده اول1,311هم پژوهی1,012ژورنال0کنفرانس13
رتبه84نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,787نویسنده اول1,374هم پژوهی1,800ژورنال0کنفرانس0
رتبه85نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,781نویسنده اول1,398هم پژوهی873ژورنال2کنفرانس1
رتبه86نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,757نویسنده اول1,363هم پژوهی1,055ژورنال0کنفرانس6
رتبه87نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,754نویسنده اول1,320هم پژوهی1,023ژورنال3کنفرانس5
رتبه88نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,746نویسنده اول1,544هم پژوهی853ژورنال1کنفرانس7
رتبه89نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,690نویسنده اول1,179هم پژوهی1,021ژورنال0کنفرانس0
رتبه90نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,675نویسنده اول1,231هم پژوهی908ژورنال2کنفرانس2
رتبه91نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,669نویسنده اول1,141هم پژوهی900ژورنال0کنفرانس6
رتبه92نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,549نویسنده اول1,128هم پژوهی923ژورنال1کنفرانس2
رتبه93نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,477نویسنده اول1,001هم پژوهی940ژورنال1کنفرانس3
رتبه94نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,460نویسنده اول1,085هم پژوهی883ژورنال0کنفرانس2
رتبه95نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,414نویسنده اول982هم پژوهی1,098ژورنال1کنفرانس1
رتبه96نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,405نویسنده اول870هم پژوهی997ژورنال1کنفرانس3
رتبه97نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,404نویسنده اول996هم پژوهی938ژورنال0کنفرانس2
رتبه98نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لامردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,369نویسنده اول1,093هم پژوهی605ژورنال2کنفرانس1
رتبه99نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,301نویسنده اول876هم پژوهی856ژورنال1کنفرانس0
رتبه100نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,297نویسنده اول963هم پژوهی890ژورنال0کنفرانس0
رتبه101نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,256نویسنده اول907هم پژوهی777ژورنال1کنفرانس1
رتبه102نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,190نویسنده اول752هم پژوهی946ژورنال1کنفرانس3
رتبه103نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,157نویسنده اول842هم پژوهی727ژورنال0کنفرانس2
رتبه104نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,152نویسنده اول762هم پژوهی776ژورنال0کنفرانس0
رتبه105نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,096نویسنده اول719هم پژوهی786ژورنال0کنفرانس5
رتبه106نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,089نویسنده اول833هم پژوهی773ژورنال1کنفرانس3
رتبه107نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,013نویسنده اول680هم پژوهی647ژورنال1کنفرانس7
رتبه108نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات990نویسنده اول642هم پژوهی706ژورنال0کنفرانس3
رتبه109نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات966نویسنده اول708هم پژوهی662ژورنال2کنفرانس2
رتبه110نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات964نویسنده اول713هم پژوهی585ژورنال0کنفرانس6
رتبه111نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات947نویسنده اول635هم پژوهی886ژورنال0کنفرانس0
رتبه112نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات915نویسنده اول690هم پژوهی427ژورنال0کنفرانس0
رتبه113نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات910نویسنده اول631هم پژوهی645ژورنال0کنفرانس13
رتبه114نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات910نویسنده اول680هم پژوهی628ژورنال0کنفرانس0
رتبه115نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات878نویسنده اول574هم پژوهی541ژورنال2کنفرانس1
رتبه116نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات874نویسنده اول619هم پژوهی565ژورنال1کنفرانس0
رتبه117نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات865نویسنده اول622هم پژوهی605ژورنال0کنفرانس0
رتبه118نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات858نویسنده اول614هم پژوهی566ژورنال0کنفرانس3
رتبه119نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات849نویسنده اول599هم پژوهی565ژورنال0کنفرانس2
رتبه120نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات849نویسنده اول566هم پژوهی540ژورنال0کنفرانس0
رتبه121نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات844نویسنده اول679هم پژوهی324ژورنال0کنفرانس2
رتبه122نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنابادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات840نویسنده اول617هم پژوهی453ژورنال1کنفرانس6
رتبه123نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات832نویسنده اول505هم پژوهی631ژورنال0کنفرانس16
رتبه124نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات817نویسنده اول571هم پژوهی592ژورنال1کنفرانس1
رتبه125نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات798نویسنده اول439هم پژوهی601ژورنال0کنفرانس1
رتبه126نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات797نویسنده اول538هم پژوهی552ژورنال0کنفرانس2
رتبه127نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات770نویسنده اول409هم پژوهی698ژورنال0کنفرانس0
رتبه128نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات769نویسنده اول547هم پژوهی524ژورنال2کنفرانس16
رتبه129نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات756نویسنده اول498هم پژوهی543ژورنال0کنفرانس0
رتبه130نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دورودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات749نویسنده اول555هم پژوهی412ژورنال0کنفرانس5
رتبه131نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات731نویسنده اول559هم پژوهی394ژورنال0کنفرانس0
رتبه132نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات718نویسنده اول531هم پژوهی314ژورنال0کنفرانس4
رتبه133نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات700نویسنده اول514هم پژوهی421ژورنال0کنفرانس3
رتبه134نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات673نویسنده اول404هم پژوهی452ژورنال0کنفرانس1
رتبه135نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات648نویسنده اول484هم پژوهی373ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات632نویسنده اول411هم پژوهی453ژورنال0کنفرانس2
رتبه137نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات628نویسنده اول437هم پژوهی431ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات617نویسنده اول402هم پژوهی453ژورنال0کنفرانس0
رتبه139نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات609نویسنده اول444هم پژوهی467ژورنال0کنفرانس0
رتبه140نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات592نویسنده اول423هم پژوهی364ژورنال0کنفرانس0
رتبه141نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات585نویسنده اول450هم پژوهی395ژورنال0کنفرانس1
رتبه142نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات581نویسنده اول382هم پژوهی432ژورنال0کنفرانس2
رتبه143نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات574نویسنده اول403هم پژوهی348ژورنال0کنفرانس3
رتبه144نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات568نویسنده اول493هم پژوهی321ژورنال0کنفرانس19
رتبه145نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات568نویسنده اول416هم پژوهی436ژورنال0کنفرانس2
رتبه146نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات554نویسنده اول387هم پژوهی347ژورنال0کنفرانس7
رتبه147نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات540نویسنده اول361هم پژوهی422ژورنال0کنفرانس1
رتبه148نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات533نویسنده اول382هم پژوهی300ژورنال0کنفرانس0
رتبه149نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات523نویسنده اول314هم پژوهی431ژورنال0کنفرانس1
رتبه150نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات502نویسنده اول375هم پژوهی273ژورنال0کنفرانس0
رتبه151نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات499نویسنده اول360هم پژوهی299ژورنال0کنفرانس0
رتبه152نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات484نویسنده اول384هم پژوهی631ژورنال0کنفرانس4
رتبه153نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات471نویسنده اول270هم پژوهی352ژورنال0کنفرانس1
رتبه154نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات460نویسنده اول320هم پژوهی321ژورنال0کنفرانس4
رتبه155نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات452نویسنده اول279هم پژوهی408ژورنال0کنفرانس0
رتبه156نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات448نویسنده اول370هم پژوهی173ژورنال0کنفرانس1
رتبه157نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات437نویسنده اول269هم پژوهی349ژورنال0کنفرانس0
رتبه158نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نکانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات434نویسنده اول268هم پژوهی333ژورنال0کنفرانس0
رتبه159نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات432نویسنده اول340هم پژوهی271ژورنال0کنفرانس0
رتبه160نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات426نویسنده اول296هم پژوهی293ژورنال0کنفرانس0
رتبه161نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات423نویسنده اول334هم پژوهی321ژورنال0کنفرانس11
رتبه162نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات404نویسنده اول194هم پژوهی341ژورنال0کنفرانس0
رتبه163نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآبنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات401نویسنده اول260هم پژوهی246ژورنال0کنفرانس0
رتبه164نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات395نویسنده اول273هم پژوهی363ژورنال0کنفرانس0
رتبه165نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات393نویسنده اول195هم پژوهی367ژورنال0کنفرانس8
رتبه166نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات386نویسنده اول227هم پژوهی302ژورنال0کنفرانس0
رتبه167نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات383نویسنده اول296هم پژوهی194ژورنال0کنفرانس1
رتبه168نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات383نویسنده اول270هم پژوهی233ژورنال0کنفرانس0
رتبه169نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات372نویسنده اول299هم پژوهی205ژورنال0کنفرانس1
رتبه170نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دارابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات370نویسنده اول203هم پژوهی337ژورنال0کنفرانس0
رتبه171نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات368نویسنده اول254هم پژوهی264ژورنال0کنفرانس0
رتبه172نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات360نویسنده اول184هم پژوهی370ژورنال0کنفرانس0
رتبه173نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد داریوننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات356نویسنده اول229هم پژوهی250ژورنال0کنفرانس0
رتبه174نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات353نویسنده اول216هم پژوهی305ژورنال0کنفرانس1
رتبه175نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات336نویسنده اول224هم پژوهی285ژورنال1کنفرانس0
رتبه176نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات335نویسنده اول214هم پژوهی242ژورنال0کنفرانس4
رتبه177نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملاردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات328نویسنده اول264هم پژوهی195ژورنال0کنفرانس0
رتبه178نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات311نویسنده اول173هم پژوهی236ژورنال0کنفرانس0
رتبه179نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات307نویسنده اول200هم پژوهی215ژورنال0کنفرانس2
رتبه180نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد انارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات294نویسنده اول219هم پژوهی208ژورنال0کنفرانس1
رتبه181نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات293نویسنده اول206هم پژوهی176ژورنال0کنفرانس1
رتبه182نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات287نویسنده اول197هم پژوهی241ژورنال0کنفرانس3
رتبه183نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکونوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات274نویسنده اول203هم پژوهی223ژورنال0کنفرانس2
رتبه184نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات274نویسنده اول194هم پژوهی162ژورنال0کنفرانس0
رتبه185نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات273نویسنده اول189هم پژوهی185ژورنال1کنفرانس14
رتبه186نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات267نویسنده اول197هم پژوهی146ژورنال0کنفرانس1
رتبه187نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات267نویسنده اول186هم پژوهی177ژورنال0کنفرانس0
رتبه188نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات267نویسنده اول178هم پژوهی169ژورنال0کنفرانس2
رتبه189نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات266نویسنده اول170هم پژوهی178ژورنال0کنفرانس0
رتبه190نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات265نویسنده اول185هم پژوهی244ژورنال0کنفرانس0
رتبه191نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات265نویسنده اول176هم پژوهی197ژورنال0کنفرانس0
رتبه192نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات250نویسنده اول147هم پژوهی178ژورنال0کنفرانس1
رتبه193نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات247نویسنده اول166هم پژوهی143ژورنال0کنفرانس3
رتبه194نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات246نویسنده اول164هم پژوهی130ژورنال0کنفرانس0
رتبه195نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد طبسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات246نویسنده اول173هم پژوهی163ژورنال0کنفرانس1
رتبه196نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات245نویسنده اول165هم پژوهی174ژورنال0کنفرانس2
رتبه197نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکونوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات245نویسنده اول175هم پژوهی165ژورنال0کنفرانس0
رتبه198نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات245نویسنده اول167هم پژوهی169ژورنال0کنفرانس1
رتبه199نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات245نویسنده اول182هم پژوهی165ژورنال0کنفرانس0
رتبه200نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات243نویسنده اول155هم پژوهی165ژورنال0کنفرانس0
رتبه201نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات241نویسنده اول150هم پژوهی193ژورنال0کنفرانس1
رتبه202نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات234نویسنده اول151هم پژوهی139ژورنال0کنفرانس0
رتبه203نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات234نویسنده اول148هم پژوهی190ژورنال0کنفرانس0
رتبه204نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات229نویسنده اول131هم پژوهی170ژورنال0کنفرانس0
رتبه205نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تیراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات224نویسنده اول178هم پژوهی133ژورنال0کنفرانس0
رتبه206نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات221نویسنده اول143هم پژوهی166ژورنال0کنفرانس4
رتبه207نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مینابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات219نویسنده اول106هم پژوهی241ژورنال0کنفرانس0
رتبه208نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات219نویسنده اول151هم پژوهی153ژورنال0کنفرانس0
رتبه209نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسبنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات211نویسنده اول164هم پژوهی161ژورنال0کنفرانس0
رتبه210نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات202نویسنده اول95هم پژوهی176ژورنال0کنفرانس0
رتبه211نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات196نویسنده اول125هم پژوهی174ژورنال0کنفرانس0
رتبه212نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات192نویسنده اول136هم پژوهی112ژورنال0کنفرانس0
رتبه213نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات191نویسنده اول112هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس0
رتبه214نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد روداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات189نویسنده اول127هم پژوهی138ژورنال0کنفرانس0
رتبه215نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاورنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات178نویسنده اول114هم پژوهی128ژورنال0کنفرانس0
رتبه216نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سراواننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات157نویسنده اول71هم پژوهی176ژورنال0کنفرانس0
رتبه217نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات154نویسنده اول65هم پژوهی127ژورنال0کنفرانس0
رتبه218نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مریواننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات152نویسنده اول91هم پژوهی123ژورنال0کنفرانس0
رتبه219نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات143نویسنده اول101هم پژوهی88ژورنال0کنفرانس0
رتبه220نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات141نویسنده اول91هم پژوهی124ژورنال0کنفرانس2
رتبه221نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابندهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات141نویسنده اول83هم پژوهی121ژورنال1کنفرانس0
رتبه222نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفرایننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات133نویسنده اول87هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس0
رتبه223نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات132نویسنده اول71هم پژوهی125ژورنال0کنفرانس0
رتبه224نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات131نویسنده اول86هم پژوهی83ژورنال0کنفرانس1
رتبه225نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات130نویسنده اول91هم پژوهی119ژورنال0کنفرانس0
رتبه226نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات126نویسنده اول105هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس0
رتبه227نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات124نویسنده اول86هم پژوهی89ژورنال0کنفرانس14
رتبه228نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات123نویسنده اول95هم پژوهی88ژورنال0کنفرانس0
رتبه229نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات121نویسنده اول65هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس0
رتبه230نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات121نویسنده اول68هم پژوهی110ژورنال0کنفرانس0
رتبه231نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات121نویسنده اول75هم پژوهی89ژورنال0کنفرانس0
رتبه232نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات118نویسنده اول24هم پژوهی126ژورنال0کنفرانس0
رتبه233نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نقدهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات117نویسنده اول66هم پژوهی90ژورنال0کنفرانس0
رتبه234نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات116نویسنده اول62هم پژوهی100ژورنال0کنفرانس0
رتبه235نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خاشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات113نویسنده اول67هم پژوهی99ژورنال0کنفرانس0
رتبه236نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات112نویسنده اول67هم پژوهی82ژورنال0کنفرانس0
رتبه237نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تالشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات110نویسنده اول74هم پژوهی91ژورنال0کنفرانس0
رتبه238نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات108نویسنده اول89هم پژوهی38ژورنال0کنفرانس0
رتبه239نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات101نویسنده اول58هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس0
رتبه240نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات91نویسنده اول61هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس0
رتبه241نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات91نویسنده اول59هم پژوهی75ژورنال0کنفرانس0
رتبه242نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات88نویسنده اول69هم پژوهی46ژورنال0کنفرانس0
رتبه243نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات87نویسنده اول60هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس0
رتبه244نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات87نویسنده اول52هم پژوهی76ژورنال0کنفرانس0
رتبه245نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات81نویسنده اول55هم پژوهی40ژورنال0کنفرانس0
رتبه246نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات79نویسنده اول52هم پژوهی80ژورنال0کنفرانس0
رتبه247نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات78نویسنده اول41هم پژوهی63ژورنال0کنفرانس0
رتبه248نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات75نویسنده اول39هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس0
رتبه249نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات72نویسنده اول34هم پژوهی68ژورنال0کنفرانس0
رتبه250نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات66نویسنده اول58هم پژوهی24ژورنال0کنفرانس1
رتبه251نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات55نویسنده اول36هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه252نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات52نویسنده اول36هم پژوهی35ژورنال0کنفرانس0
رتبه253نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات52نویسنده اول35هم پژوهی53ژورنال0کنفرانس0
رتبه254نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات51نویسنده اول33هم پژوهی41ژورنال0کنفرانس0
رتبه255نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات48نویسنده اول39هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس0
رتبه256نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات47نویسنده اول20هم پژوهی45ژورنال0کنفرانس0
رتبه257نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات42نویسنده اول35هم پژوهی17ژورنال0کنفرانس0
رتبه258نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تایبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات41نویسنده اول30هم پژوهی27ژورنال0کنفرانس0
رتبه259نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات40نویسنده اول20هم پژوهی35ژورنال0کنفرانس1
رتبه260نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات39نویسنده اول29هم پژوهی36ژورنال0کنفرانس0
رتبه261نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسیننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات36نویسنده اول19هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه262نام مرکزدانشگاه آزاداسلامی واحد فارساننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات36نویسنده اول24هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه263نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات33نویسنده اول20هم پژوهی8ژورنال0کنفرانس0
رتبه264نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعیننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات33نویسنده اول22هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه265نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خنجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات26نویسنده اول13هم پژوهی23ژورنال0کنفرانس0
رتبه266نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات25نویسنده اول13هم پژوهی23ژورنال0کنفرانس0
رتبه267نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات25نویسنده اول14هم پژوهی17ژورنال0کنفرانس0
رتبه268نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات24نویسنده اول12هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه269نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات23نویسنده اول11هم پژوهی29ژورنال0کنفرانس0
رتبه270نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسالنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات18نویسنده اول13هم پژوهی13ژورنال0کنفرانس0
رتبه271نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات16نویسنده اول9هم پژوهی14ژورنال0کنفرانس0
رتبه272نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات15نویسنده اول2هم پژوهی16ژورنال0کنفرانس0
رتبه273نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات15نویسنده اول9هم پژوهی18ژورنال0کنفرانس0
رتبه274نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوافنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات13نویسنده اول7هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه275نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شازندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات13نویسنده اول9هم پژوهی10ژورنال0کنفرانس0
رتبه276نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات11نویسنده اول4هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه277نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6نویسنده اول2هم پژوهی10ژورنال0کنفرانس0
رتبه278نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گراشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6نویسنده اول3هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0