بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات39,858نویسنده اول26,733هم پژوهی35,424ژورنال38کنفرانس18
رتبه2نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات17,922نویسنده اول12,039هم پژوهی12,069ژورنال22کنفرانس5
رتبه3نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات13,442نویسنده اول9,853هم پژوهی7,633ژورنال7کنفرانس8
رتبه4نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12,665نویسنده اول9,717هم پژوهی7,650ژورنال7کنفرانس18
رتبه5نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12,621نویسنده اول8,388هم پژوهی9,070ژورنال10کنفرانس4
رتبه6نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12,111نویسنده اول9,106هم پژوهی6,844ژورنال12کنفرانس42
رتبه7نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات11,232نویسنده اول8,636هم پژوهی6,204ژورنال6کنفرانس31
رتبه8نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات11,192نویسنده اول8,335هم پژوهی6,947ژورنال5کنفرانس17
رتبه9نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات10,762نویسنده اول7,539هم پژوهی5,863ژورنال8کنفرانس19
رتبه10نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات9,894نویسنده اول6,853هم پژوهی7,234ژورنال13کنفرانس5
رتبه11نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات9,025نویسنده اول5,980هم پژوهی7,090ژورنال9کنفرانس2
رتبه12نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8,149نویسنده اول6,234هم پژوهی4,198ژورنال1کنفرانس14
رتبه13نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8,123نویسنده اول6,202هم پژوهی4,492ژورنال4کنفرانس5
رتبه14نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات7,995نویسنده اول6,290هم پژوهی4,524ژورنال3کنفرانس28
رتبه15نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات7,952نویسنده اول5,620هم پژوهی4,465ژورنال7کنفرانس8
رتبه16نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات7,688نویسنده اول5,300هم پژوهی4,997ژورنال8کنفرانس4
رتبه17نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,797نویسنده اول4,716هم پژوهی4,300ژورنال3کنفرانس5
رتبه18نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,098نویسنده اول4,244هم پژوهی3,789ژورنال11کنفرانس2
رتبه19نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,023نویسنده اول4,276هم پژوهی3,646ژورنال1کنفرانس9
رتبه20نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,530نویسنده اول4,095هم پژوهی2,955ژورنال2کنفرانس7
رتبه21نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,370نویسنده اول4,053هم پژوهی3,254ژورنال4کنفرانس10
رتبه22نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,239نویسنده اول3,783هم پژوهی3,607ژورنال3کنفرانس2
رتبه23نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد همداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,062نویسنده اول3,725هم پژوهی2,951ژورنال3کنفرانس10
رتبه24نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سارینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,014نویسنده اول3,569هم پژوهی3,366ژورنال3کنفرانس0
رتبه25نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر رینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,883نویسنده اول3,497هم پژوهی2,960ژورنال5کنفرانس11
رتبه26نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,774نویسنده اول3,725هم پژوهی2,783ژورنال3کنفرانس5
رتبه27نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,701نویسنده اول3,427هم پژوهی2,957ژورنال2کنفرانس12
رتبه28نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,684نویسنده اول3,592هم پژوهی3,004ژورنال5کنفرانس4
رتبه29نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,658نویسنده اول3,420هم پژوهی2,626ژورنال1کنفرانس26
رتبه30نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,521نویسنده اول3,350هم پژوهی2,088ژورنال3کنفرانس3
رتبه31نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,470نویسنده اول2,900هم پژوهی3,176ژورنال4کنفرانس3
رتبه32نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,424نویسنده اول3,399هم پژوهی2,252ژورنال2کنفرانس9
رتبه33نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,225نویسنده اول3,251هم پژوهی2,779ژورنال1کنفرانس12
رتبه34نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,155نویسنده اول2,902هم پژوهی2,503ژورنال6کنفرانس6
رتبه35نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,115نویسنده اول2,512هم پژوهی3,001ژورنال1کنفرانس5
رتبه36نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,907نویسنده اول3,010هم پژوهی2,365ژورنال1کنفرانس1
رتبه37نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,867نویسنده اول2,799هم پژوهی2,321ژورنال2کنفرانس2
رتبه38نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,850نویسنده اول2,908هم پژوهی2,103ژورنال1کنفرانس2
رتبه39نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,753نویسنده اول2,786هم پژوهی2,504ژورنال1کنفرانس2
رتبه40نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,678نویسنده اول2,750هم پژوهی2,197ژورنال0کنفرانس0
رتبه41نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,571نویسنده اول2,511هم پژوهی2,280ژورنال3کنفرانس15
رتبه42نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,516نویسنده اول2,726هم پژوهی1,604ژورنال1کنفرانس23
رتبه43نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,481نویسنده اول2,679هم پژوهی1,997ژورنال1کنفرانس11
رتبه44نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,375نویسنده اول2,531هم پژوهی2,113ژورنال2کنفرانس3
رتبه45نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,333نویسنده اول2,162هم پژوهی2,252ژورنال2کنفرانس5
رتبه46نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,292نویسنده اول2,199هم پژوهی2,240ژورنال3کنفرانس22
رتبه47نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,289نویسنده اول2,530هم پژوهی1,596ژورنال1کنفرانس28
رتبه48نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,262نویسنده اول2,532هم پژوهی1,543ژورنال2کنفرانس6
رتبه49نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,256نویسنده اول2,513هم پژوهی1,930ژورنال2کنفرانس2
رتبه50نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,208نویسنده اول2,584هم پژوهی1,932ژورنال2کنفرانس10
رتبه51نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,126نویسنده اول2,214هم پژوهی2,018ژورنال1کنفرانس3
رتبه52نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,066نویسنده اول2,142هم پژوهی1,931ژورنال0کنفرانس2
رتبه53نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,054نویسنده اول2,013هم پژوهی2,158ژورنال4کنفرانس2
رتبه54نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,942نویسنده اول2,197هم پژوهی1,740ژورنال0کنفرانس4
رتبه55نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,924نویسنده اول2,047هم پژوهی1,720ژورنال2کنفرانس5
رتبه56نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,727نویسنده اول2,105هم پژوهی1,285ژورنال1کنفرانس13
رتبه57نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,707نویسنده اول1,891هم پژوهی1,595ژورنال4کنفرانس2
رتبه58نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,614نویسنده اول1,899هم پژوهی1,837ژورنال1کنفرانس3
رتبه59نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,592نویسنده اول1,872هم پژوهی1,671ژورنال3کنفرانس3
رتبه60نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,535نویسنده اول2,024هم پژوهی1,339ژورنال3کنفرانس14
رتبه61نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,514نویسنده اول1,870هم پژوهی1,950ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,488نویسنده اول1,688هم پژوهی1,751ژورنال7کنفرانس0
رتبه63نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,470نویسنده اول2,000هم پژوهی1,503ژورنال0کنفرانس0
رتبه64نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نورنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,427نویسنده اول1,771هم پژوهی1,466ژورنال1کنفرانس3
رتبه65نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,414نویسنده اول1,735هم پژوهی1,367ژورنال0کنفرانس3
رتبه66نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,352نویسنده اول1,498هم پژوهی1,818ژورنال2کنفرانس6
رتبه67نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,241نویسنده اول1,690هم پژوهی1,124ژورنال0کنفرانس0
رتبه68نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,126نویسنده اول1,581هم پژوهی1,176ژورنال0کنفرانس10
رتبه69نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,059نویسنده اول1,506هم پژوهی1,147ژورنال0کنفرانس5
رتبه70نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,980نویسنده اول1,449هم پژوهی1,034ژورنال2کنفرانس0
رتبه71نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,965نویسنده اول1,453هم پژوهی1,215ژورنال0کنفرانس1
رتبه72نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,960نویسنده اول1,410هم پژوهی1,260ژورنال1کنفرانس6
رتبه73نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,896نویسنده اول1,234هم پژوهی1,315ژورنال3کنفرانس1
رتبه74نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,865نویسنده اول1,334هم پژوهی1,504ژورنال1کنفرانس0
رتبه75نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,822نویسنده اول1,361هم پژوهی1,077ژورنال0کنفرانس3
رتبه76نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,809نویسنده اول1,223هم پژوهی1,187ژورنال1کنفرانس7
رتبه77نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,771نویسنده اول1,429هم پژوهی854ژورنال0کنفرانس0
رتبه78نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,754نویسنده اول1,177هم پژوهی1,421ژورنال4کنفرانس3
رتبه79نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,696نویسنده اول1,175هم پژوهی1,234ژورنال1کنفرانس1
رتبه80نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,645نویسنده اول1,151هم پژوهی869ژورنال0کنفرانس13
رتبه81نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,611نویسنده اول1,256هم پژوهی944ژورنال0کنفرانس6
رتبه82نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,598نویسنده اول1,430هم پژوهی745ژورنال1کنفرانس7
رتبه83نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,596نویسنده اول1,207هم پژوهی915ژورنال3کنفرانس5
رتبه84نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,570نویسنده اول1,203هم پژوهی849ژورنال3کنفرانس2
رتبه85نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,547نویسنده اول1,142هم پژوهی829ژورنال0کنفرانس10
رتبه86نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,506نویسنده اول1,047هم پژوهی931ژورنال0کنفرانس0
رتبه87نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,474نویسنده اول1,155هم پژوهی731ژورنال2کنفرانس1
رتبه88نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,427نویسنده اول1,083هم پژوهی1,385ژورنال0کنفرانس0
رتبه89نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,351نویسنده اول1,005هم پژوهی687ژورنال2کنفرانس2
رتبه90نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,350نویسنده اول911هم پژوهی847ژورنال1کنفرانس2
رتبه91نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,347نویسنده اول963هم پژوهی817ژورنال0کنفرانس2
رتبه92نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,332نویسنده اول1,001هم پژوهی778ژورنال0کنفرانس2
رتبه93نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,326نویسنده اول873هم پژوهی735ژورنال0کنفرانس6
رتبه94نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,295نویسنده اول915هم پژوهی874ژورنال0کنفرانس2
رتبه95نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,288نویسنده اول810هم پژوهی1,190ژورنال1کنفرانس2
رتبه96نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,217نویسنده اول755هم پژوهی818ژورنال1کنفرانس3
رتبه97نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لامردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,121نویسنده اول904هم پژوهی456ژورنال1کنفرانس1
رتبه98نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,103نویسنده اول784هم پژوهی796ژورنال1کنفرانس1
رتبه99نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,059نویسنده اول804هم پژوهی710ژورنال0کنفرانس0
رتبه100نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,044نویسنده اول771هم پژوهی535ژورنال1کنفرانس1
رتبه101نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,036نویسنده اول726هم پژوهی588ژورنال1کنفرانس0
رتبه102نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,008نویسنده اول780هم پژوهی693ژورنال1کنفرانس3
رتبه103نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات984نویسنده اول672هم پژوهی601ژورنال0کنفرانس0
رتبه104نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات918نویسنده اول606هم پژوهی583ژورنال1کنفرانس3
رتبه105نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات917نویسنده اول655هم پژوهی554ژورنال0کنفرانس1
رتبه106نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات902نویسنده اول626هم پژوهی565ژورنال0کنفرانس5
رتبه107نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات873نویسنده اول583هم پژوهی543ژورنال1کنفرانس6
رتبه108نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات870نویسنده اول644هم پژوهی494ژورنال0کنفرانس6
رتبه109نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات836نویسنده اول565هم پژوهی789ژورنال0کنفرانس0
رتبه110نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات808نویسنده اول597هم پژوهی554ژورنال2کنفرانس1
رتبه111نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات805نویسنده اول545هم پژوهی492ژورنال0کنفرانس3
رتبه112نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات802نویسنده اول610هم پژوهی349ژورنال0کنفرانس0
رتبه113نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات801نویسنده اول578هم پژوهی574ژورنال0کنفرانس0
رتبه114نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات796نویسنده اول585هم پژوهی531ژورنال0کنفرانس0
رتبه115نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنابادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات769نویسنده اول570هم پژوهی402ژورنال0کنفرانس6
رتبه116نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات753نویسنده اول538هم پژوهی523ژورنال0کنفرانس10
رتبه117نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات753نویسنده اول495هم پژوهی462ژورنال1کنفرانس1
رتبه118نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات740نویسنده اول487هم پژوهی462ژورنال0کنفرانس0
رتبه119نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات738نویسنده اول608هم پژوهی240ژورنال0کنفرانس2
رتبه120نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات737نویسنده اول532هم پژوهی432ژورنال1کنفرانس0
رتبه121نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات715نویسنده اول519هم پژوهی465ژورنال0کنفرانس3
رتبه122نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات705نویسنده اول435هم پژوهی501ژورنال0کنفرانس15
رتبه123نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات701نویسنده اول502هم پژوهی486ژورنال4کنفرانس14
رتبه124نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات682نویسنده اول475هم پژوهی471ژورنال0کنفرانس1
رتبه125نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات682نویسنده اول484هم پژوهی463ژورنال1کنفرانس1
رتبه126نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دورودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات675نویسنده اول507هم پژوهی371ژورنال0کنفرانس5
رتبه127نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات651نویسنده اول429هم پژوهی454ژورنال0کنفرانس0
رتبه128نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات647نویسنده اول493هم پژوهی345ژورنال0کنفرانس0
رتبه129نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات645نویسنده اول354هم پژوهی542ژورنال0کنفرانس0
رتبه130نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات630نویسنده اول428هم پژوهی408ژورنال0کنفرانس2
رتبه131نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات630نویسنده اول472هم پژوهی352ژورنال0کنفرانس0
رتبه132نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات630نویسنده اول461هم پژوهی273ژورنال0کنفرانس4
رتبه133نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات614نویسنده اول333هم پژوهی430ژورنال0کنفرانس1
رتبه134نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات578نویسنده اول429هم پژوهی332ژورنال0کنفرانس3
رتبه135نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات571نویسنده اول420هم پژوهی546ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات562نویسنده اول338هم پژوهی351ژورنال0کنفرانس1
رتبه137نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات549نویسنده اول397هم پژوهی421ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات541نویسنده اول360هم پژوهی398ژورنال0کنفرانس2
رتبه139نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات540نویسنده اول472هم پژوهی314ژورنال0کنفرانس19
رتبه140نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات535نویسنده اول340هم پژوهی378ژورنال0کنفرانس2
رتبه141نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات529نویسنده اول376هم پژوهی323ژورنال0کنفرانس0
رتبه142نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات522نویسنده اول370هم پژوهی347ژورنال0کنفرانس0
رتبه143نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات516نویسنده اول399هم پژوهی352ژورنال0کنفرانس1
رتبه144نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات514نویسنده اول356هم پژوهی314ژورنال0کنفرانس7
رتبه145نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات513نویسنده اول343هم پژوهی334ژورنال0کنفرانس0
رتبه146نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات492نویسنده اول352هم پژوهی285ژورنال0کنفرانس3
رتبه147نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات490نویسنده اول354هم پژوهی276ژورنال0کنفرانس0
رتبه148نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات466نویسنده اول338هم پژوهی344ژورنال0کنفرانس2
رتبه149نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات444نویسنده اول332هم پژوهی242ژورنال0کنفرانس0
رتبه150نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات438نویسنده اول291هم پژوهی352ژورنال0کنفرانس1
رتبه151نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات418نویسنده اول300هم پژوهی283ژورنال0کنفرانس4
رتبه152نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات418نویسنده اول294هم پژوهی281ژورنال0کنفرانس0
رتبه153نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات414نویسنده اول349هم پژوهی145ژورنال0کنفرانس1
رتبه154نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات412نویسنده اول252هم پژوهی328ژورنال0کنفرانس1
رتبه155نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات406نویسنده اول323هم پژوهی306ژورنال0کنفرانس11
رتبه156نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات395نویسنده اول216هم پژوهی306ژورنال0کنفرانس1
رتبه157نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات393نویسنده اول262هم پژوهی321ژورنال0کنفرانس0
رتبه158نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات370نویسنده اول286هم پژوهی444ژورنال0کنفرانس4
رتبه159نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات355نویسنده اول279هم پژوهی174ژورنال0کنفرانس1
رتبه160نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات352نویسنده اول169هم پژوهی319ژورنال0کنفرانس8
رتبه161نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآبنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات349نویسنده اول222هم پژوهی221ژورنال0کنفرانس0
رتبه162نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نکانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات349نویسنده اول213هم پژوهی258ژورنال0کنفرانس0
رتبه163نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات344نویسنده اول265هم پژوهی250ژورنال0کنفرانس0
رتبه164نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات342نویسنده اول222هم پژوهی278ژورنال0کنفرانس0
رتبه165نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات342نویسنده اول259هم پژوهی159ژورنال0کنفرانس0
رتبه166نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات340نویسنده اول244هم پژوهی193ژورنال0کنفرانس0
رتبه167نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات337نویسنده اول155هم پژوهی262ژورنال0کنفرانس0
رتبه168نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات330نویسنده اول203هم پژوهی235ژورنال0کنفرانس0
رتبه169نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات321نویسنده اول227هم پژوهی273ژورنال0کنفرانس0
رتبه170نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد داریوننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات316نویسنده اول207هم پژوهی209ژورنال0کنفرانس0
رتبه171نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات309نویسنده اول194هم پژوهی228ژورنال0کنفرانس4
رتبه172نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملاردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات309نویسنده اول253هم پژوهی181ژورنال0کنفرانس0
رتبه173نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات305نویسنده اول157هم پژوهی296ژورنال0کنفرانس0
رتبه174نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات294نویسنده اول238هم پژوهی140ژورنال0کنفرانس1
رتبه175نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات290نویسنده اول206هم پژوهی195ژورنال0کنفرانس0
رتبه176نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات280نویسنده اول185هم پژوهی192ژورنال0کنفرانس2
رتبه177نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات272نویسنده اول152هم پژوهی202ژورنال0کنفرانس0
رتبه178نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات264نویسنده اول174هم پژوهی206ژورنال1کنفرانس0
رتبه179نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دارابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات263نویسنده اول145هم پژوهی186ژورنال0کنفرانس0
رتبه180نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد انارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات254نویسنده اول193هم پژوهی173ژورنال0کنفرانس1
رتبه181نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات249نویسنده اول175هم پژوهی146ژورنال0کنفرانس1
رتبه182نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات247نویسنده اول154هم پژوهی174ژورنال0کنفرانس0
رتبه183نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات245نویسنده اول168هم پژوهی165ژورنال0کنفرانس0
رتبه184نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات241نویسنده اول179هم پژوهی132ژورنال0کنفرانس1
رتبه185نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات240نویسنده اول162هم پژوهی167ژورنال0کنفرانس1
رتبه186نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات235نویسنده اول138هم پژوهی162ژورنال0کنفرانس1
رتبه187نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکونوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات234نویسنده اول170هم پژوهی143ژورنال0کنفرانس0
رتبه188نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات234نویسنده اول169هم پژوهی168ژورنال0کنفرانس3
رتبه189نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات229نویسنده اول152هم پژوهی122ژورنال0کنفرانس0
رتبه190نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات228نویسنده اول146هم پژوهی136ژورنال0کنفرانس0
رتبه191نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات224نویسنده اول151هم پژوهی140ژورنال0کنفرانس0
رتبه192نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات223نویسنده اول154هم پژوهی185ژورنال0کنفرانس0
رتبه193نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات220نویسنده اول135هم پژوهی180ژورنال0کنفرانس1
رتبه194نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات219نویسنده اول143هم پژوهی142ژورنال0کنفرانس2
رتبه195نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات217نویسنده اول163هم پژوهی135ژورنال0کنفرانس0
رتبه196نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات214نویسنده اول147هم پژوهی117ژورنال0کنفرانس3
رتبه197نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد طبسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات213نویسنده اول149هم پژوهی145ژورنال0کنفرانس1
رتبه198نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسبنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات208نویسنده اول162هم پژوهی160ژورنال0کنفرانس0
رتبه199نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات207نویسنده اول131هم پژوهی153ژورنال0کنفرانس4
رتبه200نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات200نویسنده اول120هم پژوهی146ژورنال0کنفرانس0
رتبه201نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات197نویسنده اول131هم پژوهی123ژورنال0کنفرانس0
رتبه202نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات196نویسنده اول137هم پژوهی129ژورنال1کنفرانس14
رتبه203نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات194نویسنده اول133هم پژوهی134ژورنال0کنفرانس1
رتبه204نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات192نویسنده اول125هم پژوهی121ژورنال0کنفرانس2
رتبه205نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات181نویسنده اول128هم پژوهی120ژورنال0کنفرانس0
رتبه206نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات181نویسنده اول107هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس0
رتبه207نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکونوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات179نویسنده اول155هم پژوهی98ژورنال0کنفرانس2
رتبه208نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات174نویسنده اول118هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس0
رتبه209نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات167نویسنده اول118هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس0
رتبه210نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاورنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات161نویسنده اول104هم پژوهی113ژورنال0کنفرانس0
رتبه211نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات156نویسنده اول103هم پژوهی130ژورنال0کنفرانس0
رتبه212نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات154نویسنده اول66هم پژوهی147ژورنال0کنفرانس0
رتبه213نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تیراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات151نویسنده اول108هم پژوهی120ژورنال0کنفرانس0
رتبه214نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات147نویسنده اول102هم پژوهی84ژورنال0کنفرانس0
رتبه215نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مینابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات146نویسنده اول72هم پژوهی129ژورنال0کنفرانس0
رتبه216نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مریواننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات130نویسنده اول79هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس0
رتبه217نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات130نویسنده اول50هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس0
رتبه218نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات126نویسنده اول105هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس0
رتبه219نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد روداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات123نویسنده اول83هم پژوهی87ژورنال0کنفرانس0
رتبه220نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابندهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات120نویسنده اول68هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس0
رتبه221نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات119نویسنده اول85هم پژوهی83ژورنال0کنفرانس14
رتبه222نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفرایننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات116نویسنده اول76هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس0
رتبه223نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات116نویسنده اول68هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس0
رتبه224نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات115نویسنده اول62هم پژوهی76ژورنال0کنفرانس0
رتبه225نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات114نویسنده اول74هم پژوهی63ژورنال0کنفرانس1
رتبه226نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات112نویسنده اول64هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس0
رتبه227نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات112نویسنده اول81هم پژوهی79ژورنال0کنفرانس2
رتبه228نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات106نویسنده اول65هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس0
رتبه229نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات105نویسنده اول71هم پژوهی71ژورنال0کنفرانس0
رتبه230نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات104نویسنده اول76هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس0
رتبه231نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات103نویسنده اول55هم پژوهی91ژورنال0کنفرانس0
رتبه232نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات101نویسنده اول59هم پژوهی82ژورنال0کنفرانس0
رتبه233نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تالشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات96نویسنده اول66هم پژوهی71ژورنال0کنفرانس0
رتبه234نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات96نویسنده اول54هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس0
رتبه235نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات95نویسنده اول78هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس0
رتبه236نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات92نویسنده اول54هم پژوهی88ژورنال0کنفرانس0
رتبه237نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نقدهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات87نویسنده اول51هم پژوهی65ژورنال0کنفرانس0
رتبه238نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات85نویسنده اول58هم پژوهی61ژورنال0کنفرانس0
رتبه239نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات83نویسنده اول65هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه240نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات81نویسنده اول47هم پژوهی67ژورنال0کنفرانس0
رتبه241نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات80نویسنده اول63هم پژوهی41ژورنال0کنفرانس0
رتبه242نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات75نویسنده اول53هم پژوهی36ژورنال0کنفرانس0
رتبه243نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سراواننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات74نویسنده اول40هم پژوهی56ژورنال0کنفرانس0
رتبه244نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات71نویسنده اول35هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس0
رتبه245نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات69نویسنده اول46هم پژوهی54ژورنال0کنفرانس0
رتبه246نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات65نویسنده اول18هم پژوهی63ژورنال0کنفرانس0
رتبه247نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات65نویسنده اول34هم پژوهی51ژورنال0کنفرانس0
رتبه248نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات64نویسنده اول43هم پژوهی47ژورنال0کنفرانس0
رتبه249نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خاشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات64نویسنده اول46هم پژوهی32ژورنال0کنفرانس0
رتبه250نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات64نویسنده اول45هم پژوهی65ژورنال0کنفرانس0
رتبه251نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات63نویسنده اول55هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس1
رتبه252نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات51نویسنده اول24هم پژوهی35ژورنال0کنفرانس0
رتبه253نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات51نویسنده اول35هم پژوهی52ژورنال0کنفرانس0
رتبه254نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات48نویسنده اول32هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه255نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات46نویسنده اول28هم پژوهی30ژورنال0کنفرانس0
رتبه256نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات44نویسنده اول31هم پژوهی30ژورنال0کنفرانس0
رتبه257نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات43نویسنده اول32هم پژوهی21ژورنال0کنفرانس0
رتبه258نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات42نویسنده اول35هم پژوهی17ژورنال0کنفرانس0
رتبه259نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات39نویسنده اول20هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس1
رتبه260نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسیننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات36نویسنده اول19هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه261نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات35نویسنده اول27هم پژوهی32ژورنال0کنفرانس0
رتبه262نام مرکزدانشگاه آزاداسلامی واحد فارساننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات33نویسنده اول21هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس0
رتبه263نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعیننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات33نویسنده اول22هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه264نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات30نویسنده اول0هم پژوهی8ژورنال0کنفرانس0
رتبه265نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات27نویسنده اول13هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه266نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات22نویسنده اول11هم پژوهی19ژورنال0کنفرانس0
رتبه267نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خنجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات22نویسنده اول11هم پژوهی19ژورنال0کنفرانس0
رتبه268نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات21نویسنده اول12هم پژوهی13ژورنال0کنفرانس0
رتبه269نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات20نویسنده اول10هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه270نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تایبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات20نویسنده اول14هم پژوهی13ژورنال0کنفرانس0
رتبه271نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسالنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات18نویسنده اول13هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه272نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات15نویسنده اول9هم پژوهی11ژورنال0کنفرانس0
رتبه273نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوافنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات13نویسنده اول7هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه274نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات13نویسنده اول7هم پژوهی11ژورنال0کنفرانس0
رتبه275نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شازندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12نویسنده اول8هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه276نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات11نویسنده اول4هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه277نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات10نویسنده اول2هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه278نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8نویسنده اول4هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه279نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گراشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6نویسنده اول3هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه280نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5نویسنده اول1هم پژوهی7ژورنال0کنفرانس0