دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران

Investigating the problems of Iran's economy

براساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم به شماره ۳.۱۸.۱۳۸۲۲۸ به تاریخ ۹۳.۶.۱۰ نشریه اقتصاد تطبیقی (سابق) از شماره بهار و تابستان۹۳ دارای رتبه علمی -ترویجی است.

نشریه بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) به انتشار تلاش ها و یافته های علمی در محورهای زیر اهتمام دارد:

- مطالعات ترویجی در مسائل و سیاست­های اقتصاد ایران از دیدگاه رویکردهای مسلط و رقیب علم اقتصاد نظیر رویکرد طرف­های کلاسیک و کینزی، اقتصاد نهادگرا و اقتصاد اسلامی.

- مطالعات در بخش­های حقیقی و مالی اقتصاد ایران شامل بازارها، نهادها و ابزارهای آن.

- مطالعات در نظریه ­ها، راهبردها و سیاست­های توسعه و رشد متناسب با اقتصاد ایران.

- مطالعات در نظریه ­ها و سیاست­های پولی و مالی، با تاکید بر اقتصاد ایران.

به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.

بدیهی است که مقالات ارسالی باید روش‌مند و دارای استانداردهای مقالات علمی – پژوهشی نیز باشند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)