دوفصلنامه حقوق تطبیقی

Comparative law

دو فصلنامه حقوق تطبیقی که پیش از این با نام نامه مفید منتشر میشد، از سال ۱۳۷۹ موفق به کسب درجه علمی پژوهشی شده و از سال ۱۳۸۹ با نام جدید حقوق تطبیقی به انتشار میرسد.

حقوق تطبیقی با سردبیری جناب استاد دکتر ربیعا اسکینی و تحت اشراف مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، جدیدترین شماره خود -۱۰۵- را در پائیز و زمستان ۱۳۹۵ منتشر کرده است.

با توجه به اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید از سال ۱۳۸۹ و در پی رسیدن به اهداف خویش یعنی مطالعه، تحلیل و تطبیق مباحث و دستاوردهای حقوقی در سیستم های حقوقی اصیل و گسترش و ارتقای دانش حقوق، رویکرد مجله حقوقی نامه مفید را به «حقوق تطبیقی» تغییر داد. از جمله چشم ­اندازهای این نشریه میتوان به این موارد اشاره کرد: 

  • تولید دانش و توسعه ادبیات در زمینه حقوق تطبیقی؛
  • توسعه مطالعات میان رشته‌ای و آشنایی با نظام‌های حقوقی معاصر؛
  • تبیین نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظام های حقوقی معاصر؛
  • شناساندن حقوق اسلام و ایران ؛