آقای پروفسور Nader Abbasi

Prof. Nader Abbasi

معاون پژوهش و فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11921)

58
26
56
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs