دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی

Journal of Crop Production and Processing

دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می شود.

هدف از انتشار مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی که در حقیقت انشعابی از مجله علوم و فنون کشاورزن و منابع طبیعی است؛ گسترش و اعتلای علمی در زمینه‌های مختلف زراعت و باغبانی،به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز پژوهشی برای توسعه مرزهای دانش می‌باشد.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی و زمینه‌های مختلف زراعت و باغبانی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات