آقای دکتر سیدحسین حسینی

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335657)

254
83
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers