مقالات بیمه البرز در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه البرز درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه البرز جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 91 مقاله در زمینه بیمه البرز استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه البرز در صنعت بیمه

1. تاثیر حمایت سازمانی،توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی
2. تاثیر ویژگی های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر تصمیم خرید مصرف کننده در صنعت بیمه، نقش واسطه اعتماد برند (مطالعه موردی: بیمه البرز)
3. بررسی نقش فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای و ارائه راهکارهای لازم در خصوص جلب رضایت مشتریان ( مورد مطالعه: شرکت بیمه البرز )
4. نقش سرمایه ی اجتماعی، فرهنگی بر تمایل به تخلفات بیمه ای کارفرمایان از دیدگاه کارکنان شرکت بیمه البرز استان تهران
5. بررسی تاثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار با نقش میانجیگرانه ی ارزش برند (مطالعه ی موردی شرکت بیمه البرز)
6. بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی و شهرت سازمانی بر عملکرد مالی سازمان ها (مطالعه موردی: بیمه البرز استان مازندران)
7. ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های منابع انسانی در شرکت بیمه البرز
8. بررسی همسویی استراتژی های کسب وکار و فناوری اطلاعات در شرکت بیمه البرز
9. تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز
10. تاثیر اجرای قانون پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف در بیمه نامه های شخص ثالث بر فروش بیمه نامه های شخص ثالث بدنه و رضایتمندی بیمه گذاران در شرکت بیمه البرز (مورد مطالعه: استان فارس)
11. طراحی مدل عوامل موثر بر نگه داشت سرمایه انسانی مبتنی بر برند کارفرما با استفاده از روش مدلیابی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت بیمه البرز)
12. بررسی عوامل موثر بر هویت برند سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز (مطالعه موردی: کارکنان استان تهران)
13. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه شرکت بیمه البرز در شهر تهران)
14. واکاوی مولفه های هوش سازمانی در صنعت بیمه با استفاده از نظریه زمینه ای و آزمون مدل در بیمه البرز
15. بررسی تاثیر سرمایه های معنوی بر ارتقاء عملکرد در راستای جذب مشتری در شعبات شهر تهران بیمه البرز
16. نقش سیستم ارزیابی عملکرد بازاریابی در تاثیرگذاری بر عملکرد شرکت بیمه البرز با میانجیگری قابلیت های بازاریابی
17. بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری و معرفی موفقیت آمیز محصولات جدید (مورد مطالعه: شرکت بیمه البرز)
18. عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه البرز و شعب آن در تهران
19. بررسی تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر هوش سازمانی و مزیت رقابتی(کارکنان شرکت بیمه البرز)
20. شناسایی مقوله های راهبردی در رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت بیمه البرز
21. بررسی اثر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: بیمه البرز)
22. پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز)
23. شناسایی عوامل موثر در موف قیت حضور استارت آپ ها و نقش آن در ایجاد وفاداری مشتریان و افزایش حجم فروش در شرکت بیمه البرز (مورد مطالعه: شهر شیراز)
24. بخش بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه بندی دو مرحله ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز)
25. بررسی تاثیر کرونا ویروس بر هزینه های درمان گروهی (مطالعه موردی شرکت بیمه البرز)
26. تاثیر ویژگی های فروشنده و رفتار فروش رابطه بر وفاداری مشتریان با نقش کیفیت رابطه (مورد مطالعه: بیمه البرز)
27. بررسی تاثیر معیارهای رتبه بندی نمایندگان بر وفاداری به برند و رضایتمندی مشتری: مطالعه موردی بیمه البرز
28. نقش استراتژی های نوآوری بر صنعت بیمه کشور (مورد مطالعه: بیمه البرز شهر کاشان)
29. استراتژی سازمانی و تاثیر آموزش بر چابکی (مطالعه موردی: بیمه البرز)
30. ارزیابی کارآیی نسبی شعب شرکت سهاکی بیمه البرز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
31. سنجش کیفیت خدمات شرکت سهامی بیمه البرز در سطح شهر تهران
32. تغییر نوع مالکیت و تاثیر آن بر کارایی شرکت های بیمه
33. بررسی تاثیر فروش گرایی بر عملکرد بیمه البرز
34. تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر تحول پذیری و انعطاف سازمان
35. بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی پورتر بر عملکرد شرکت های بیمه البرز و ملت در شهر مشهد
36. بررسی تاثیر هوش تجاری و مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه 42 تهران, (مطالعه موردی: بیمه البرز, بیمه آسیا و بیمه ایران)
37. بررسی تاثیر ویژگی های فروشندگان بیمه بر کیفیت رابطه وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان بیمه البرز)
38. مدیریت جهانی با رویکرد جدید
39. تاثیر ویژگی های درک شده فروشنده بر تمایل خرید مجدد با در نظر گرفتن نقش میانجی افشای متقابل (مورد مطالعه:شرکت بیمه البرز شهرتهران)
40. ارایه راهکار خلاقانه و نوین در ارتباطات بازاریابی و ترجیح برند بر رقابت پذیری صنعت بیمه البرز استان خراسان شمالی
41. عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان مطالعه موردی: بیمه البرز شهر کرج
42. امکان سنجی ارایه محصولات بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه پارسیان، بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه رازی، بیمه توسعه، بیمه سینا و بیمه معلم
43. تاثیر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه خصوصی بر ترجیح خرید مشتریان (مطالعه موردی شرکت های بیمه پارسیان، بیمه ملت و بیمه البرز در شهر تبریز)
44. بررسی چگونگی میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی درصنعت بیمه (مطالعه موردی شرکت های بیمه آسیا، بیمه البرز و بیمه دانا)
45. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتریان صنعت بیمه مطالعه موردی:بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا
46. نقش اعتماد و تعهد و ارتباطات بر رفتار مصرف کننده در بیمه البرز استان اردبیل
47. بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتریان شرکت های بیمه مطالعه موردی: بیمه البرز در استان اصفهان
48. بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری رابطه با مشتری و پیامدهای آن (مطالعه موردی: نمایندگی های بیمه البرز در شهر اهواز)
49. تاثیر عامل ارتقا کارکنان بر نگهداشت کارکنان کلیدی و عملیاتی در شرکت بیمه البرز
50. بررسی عملکرد سازمان با توجه به مدل کارت امتیازی متوازن BSC برای اجرای استراتژی مطالعه موردی: شرکت بیمه البرز استان تهران
51. بررسی میزان تاثیر تبلیغات شرکت های بیمه در افزایش میزان فروش بیمه عمر، مطالعه موردی نمایندگان بیمه البرز شهر بندر عباس
52. بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری با روشهای قیمت گذاری در گستره خدمات بیمه مورد مطالعه: بیمه البرز استان کرمان
53. تاثیر عوامل سازمانی و انگیزه مشتری بر عملکرد فروش با نقش تعدیل گری اندازه شرکت بیمه البرزشهر تهران
54. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد شرکت بیمه در شرکت بیمه البرز
55. ارزیابی رابطه بین هوش فرهنگی با بازارگرایی کارکنان مطالعه موردی:شرکت بیمه البرز در شهر تهران
56. بررسی رابطه سازمان پاسخگوی سریع با کسب مزیت رقابتی کارکنان مطالعه موردی:شرکت سهامی بیمه البرز در استان تهران
57. ارزیابی رابطه بین هوش فرهنگی با بازارگرایی کارکنان مطالعه موردی:شرکت بیمه البرز در شهر تهران
58. تاثیر فعالیت های بازاریابی بر کیفیت رابطه و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: مشتریان بیمه البرز در استان گیلان
59. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ارزش طول عمر مشتری با نقش واسط کیفیت خدمات (مورد مطالعه:بیمه گذاران شرکت بیمه البرز مشهد)
60. بررسی تأثیر اعتبار نام تجاری بر تمایل خریدمورد مطالعه: بیمه البرز
61. بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر شکل گیری استراتژی بازاریابی ویروسی در شرکت بیمه البرز
62. عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانشKM در شرکت بیمه البرز
63. بررسی چگونگی ارتباط گرایش به کارآفرینی سازمانی با مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت بیمه البرز
64. تأثیر کارآفریىی شرکتی بر عملکرد سازمان در نمایندگی های بیمه البرز در شهر رشت
65. بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: شرکت بیمه البرز)
66. بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت بیمه البرز
67. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان در شرکت بیمه البرز کرمان با استفاده از روش FAHP
68. ارائه مدل جدیدی برای خوشه بندی مشتریان براساس ارزش طول عمر مشتری با استفاده از تلیفق مدل های ریسک و مدل های RFM (مطالعه موردی شرکت بیمه البرز)
69. تاثیر فرهنگ سازمانی کارکنان بر اهداف سازمان مطالعه موردی بیمه البرز
70. مطالعه ای پیرامون نحوه تاثیر فعالیت های مرتبط با کارآفرینی سازمانی برفرایندهای مدیریت دانش در شرکت بیمه البرز
71. سنجش میزان یادگیری سازمانی با استفاده از تئوری مجموعه های راف بررسی موردی در شرکت بیمه البرز
72. ارائه مدلی جدید برای تعیین میزان ارزش گذاری مشتریان با استفاده از مدل های RFM و توسعه آن (مطالعه موردی شرکت بیمه البرز)
73. تاثیر مولفه های سازمانی بر اثربخشی مدیریت دانش مطالعه موردی شرکت بیمه البرز استان گیلان
74. رابطه ادراک از ساختار سازمانی وگفتمان سازمانی مورد مطالعه شرکت بیمه البرز
75. مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین ادراک از ساختار سازمانی و گفتمان سازمانی مورد مطالعه : کارکنان بیمه البرز اصفهان
76. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازاریابی رابطه ای مطالعه موردی: بیمه البرز استان فارس
77. بررسی چگونگی ارتباط گرایش به کارافرینی سازمانی با مدیریت دانش در شرکت بیمه البرز
78. شناسایی رابطه میان بازاریابی رابطه ای و تصویر شرکت و کیفیت خدمات در بیمه البرز در استان کردستان
79. کیفیت زندگی کاری و نقش آن در نگرش شغلی مدیران سازمان (مورد: روسا و معاونین شعب شرکت بیمه البرز)
80. رتبه بندی عوامل موثردرارتقاء سطح رضایتمندی بیمه شدگان ازکیفیت خدمات شرکت های بیمه درنتیجه استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع موردمطالعه شرکت بیمه البرز
81. بررسی رابطه بین چابکی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی: بیمه البرز)
82. ارزیابی میزان آمادگی سازمان جهت همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب کار با بهره گیری از مدل لوفتمن (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه البرز)
83. چالش های فرآیند آموزش سازمانی (مطالعه موردی شرکت بیمه البرز)
84. سرمایه اجتماعی سازمانی: ابزار دانش پروری (مورد: شرکت بیمه البرز)
85. بررسی تاثیر عامل تکنولوژی CRM برعامل مشتری گرایی شرکت بیمه البرز
86. بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تصمیم گیری اخلاقی (کارشناسان صدور و خسارت شرکت بیمه البرز)
87. ارزیابی میزان بکارگیری مولفه های رهبری تحول آفرین در شکرت سهامی بیمه البرز
88. بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید خدمات شرکت های بیمه با استفاده از مدل معادلات ساختاری (تحقیق موردی شرکت بیمه البرز)