مقالات بیمه ایران در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه ایران درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه ایران جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 754 مقاله در زمینه بیمه ایران استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه ایران در صنعت بیمه

1. تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک برآگاهی و شهرت برند (مورد مطالعه: مشتریانبیمه ایران در شهر اردبیل)
2. تاثیر مولفه های بازاریابی بر بخشش بیمه گذاران بیمه ی ایران در استان گیلان
3. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر نیت رفتاری مشتریان با توجه به نقش میانجیگری مشروعیت سازمانی
4. نقش کیفیت خدمات بر نوآور پذیری خدمات بیمه شخص ثالث
5. کیفیت خدمات رفاهی در پرتو اصل مدیریت و بازاریابی بیمه
6. بررسی تاثیر استراتژی مشتری محوری بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقشمدیریت منابع انسانی و قابلیت های ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بیمه ایران در شهرتهران)
7. تاثیر سبک مدیریتی در توسعه رابطه برند کارکنان فروش، عملکرد خدمات و وفاداری مشتری با نقش تعدیلگری مدیریت دانش(مورد مطالعه : دفاتر بیمه ایران در شهر مشهد)
8. بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر عملکرد مالی و ارتباطی با تببین نقش مولفه های کیفیت رابطه (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران شهر یزد)
9. ارزیابی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیرهای میانجی تصویربرند ، رضایت و اعتماد مشتری در شرکت سهامی بیمه ایران – شعبه کاشان
10. شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در شرکت های بیمه ایران با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و شبکه های عصبی مصنوعی
11. تعهد بیمه گذار مبنی بر مطلع ساختن بیمه گر در فرض افزایش ریسک: مطالعه تطبیقی حقوق بیمه ایران، چین و اصول قراردادهای بیمه اروپا
12. بررسی تاثیر سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی گری تعهد حرفه ای (مورد مطالعه: بیمه ایران در شهر تهران)
13. بررسی نقش استقلال کاری و حمایت سرپرست از تعادل بین کار و زندگی کارمند بر رضایت شغلی در کارکنان بیمه ایران در شهر تهران
14. بررسی تاثیر مدیریت دانش و سرمایه های فکری در کسب مزیت رقابتی و اولویت بندی آن به روش AHP (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران)
15. ارتباط مبادله دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش با موفقیت فعالیت های بازاریابی در صنعت بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه ایران استان گیلان)
16. تاثیر ارتباطات بازاریابی برند ادراک شده بر اعتبار برند ادراک شده با در نظر داشتننقش وضوح جایگاه برند (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران)
17. تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با درنظر داشتن نقش تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بیمه ایران
18. بررسی نقش سبک رهبری تحولی و مالکیت روانشناختی در بهبود بهره وری نیروی انسانی با استفاده از Smart PLS (مورد مطالعه : بیمه ایران)
19. ارائه مدلی برای ارزیابی کارایی به‎کمک ترکیب مدل اندازه‎گیری با دامنه تعدیل شده و محدودیت‎های وزنی (مطالعه موردی: شعبه‎های شرکت بیمه ایران)
20. مدل سازمان مربی گرا درصنعت بیمه ایران براساس عوامل منابع انسانی، زمینه های کسب و کار ونقش واسطه ای فرهنگ مربی گری
21. تاثیر رهبری تحول گرای محیطی بر عملکرد فروش با نقش میانجی توانمندسازیساختاری و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بیمه ایران)
22. بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران شرکتهای بیمه در بهبود عملکرد سازمان های بیمه در استان هرمزگان (مطالعه موردی : بیمه ایران)
23. بررسی تاثیر مشارکت در بودجه بر عملکرد مدیریتی و تعهد سازمانی با نقش تعدیل گر سبک رهبری در شرکت بیمه ایران
24. تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمان با در نظر داشتن نقش مدیریت دانش در کارکنان بیمه ایران
25. به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای درتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران
26. بررسی نقش استقلال کاری ، افزایش حجم کار و تعادل بین کار و زندگی در عملکرد کاری کارکنان شرکت بیمه ایران
27. تاثیر مربیگری بر استرس شغلی با در نظر داشتن نقش میانجی تعهد سازمانی در کارکنان بیمه ایران در شهر تهران
28. مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران(پژوهشی درشرکت سهامی بیمه ایران)
29. تاثیر مربیگری مدیریتی بر عملکرد فروش با نقش واسطه ای مشتری مداری و فروش انطباقی (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران)
30. شناسایی پیشران های موثر بر رویگردانی بیمه گذاران بیمه ایران در استان گیلان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری
31. پیش بینی میزان مقبولیت اجتماعی بر اساس خودارزشمندی و مهارت هایارتباطی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت در کارکنان بیمه ایران
32. بررسی نقش بازخورد اطلاعات در رفتار مصرف کنندگان صنعت بیمه (مورد مطالعه: کلیه نمایندگی های بیمه ایران شهر تهران)
33. ارائه الگوی فساد اداری با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی در یک سازمان دولتی با دید فقهیمورد مطالعه: بیمه ایران
34. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی ظرفیت بازاریابی و مدیریت برند در شرکت بیمه ایران
35. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و شهرت شرکت بر اعتماد مشتری ( موردمطالعه : مشتریان شرکت بیمه ایران؛ شهرستان بجنورد)
36. ارائه الگوی جامع بیمه گری مبتنی بر تحولات دیجیتالی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه ایران
37. بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی برکیفیت برند و ترجیح برند توسط مشتریان (مورد مطالعه : بیمه ایران شهرستان میاندوآب)
38. بررسی تاثیر کیفیت و قیمت خدمات بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت مشتری در بیمه ایران ساری
39. ارائه مدل ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه ایران با استفاده از نظر خبرگان
40. مقایسه و بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش سطح رضایت بیمه گذاران بیمه ایران و آسیا(بیمه گذاران اتومبیل)
41. تاثیر تجربه برند و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری با نقش میانجی مشارکت مشتری در بیمه ایران
42. ارزیابی جهت گیری برند با تاکید بر توسعه مفهومی، توسعه مقیاس و اعتبارسنجی در شعب بیمه ایران
43. اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران
44. تاثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان در شرکت بیمه ایران
45. نقش پیوند عاطفی در نگرش برند مصرف کننده ها (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران در شهر اردبیل)
46. بررسی تاثیر مولفه های کیفیت خدمات بر مشروعیت سازمانی و نیت رفتاری مشتریان شرکت بیمه ایران
47. نقش میانجی تجارت الکترونیک بر تاثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد تجاری (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران)
48. شناسایی چالش های موجود در شکل گیری اینشورتک در صنعت بیمه ایران با رویکرد نظریه اسکات
49. رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی آنان (شعب بیمه ایران استان گیلان)
50. تاثیر مدیریت استراتژیک و تعهد سازمانی بانقش میانجی عملکرد کارکنان (مورد مطالعه : شرکت سهامی بیمه ایران)
51. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت بیمه ایران مبنی بر مدیریت سود و خوانایی گزارش مالی
52. تاثیر دیدگاه مثبت و منفی مصرف کننده بر رفتار بخشایشی مشتریان بیمه ایران در استان گیلان
53. بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی و اعتماد کارکنان شعب بیمه ایران در شهر تهران
54. بررسی رابطه معنویت در محیط کاری و تفکر استراتژیک کارکنان (مورد مطالعه: (کارکنان صندوق بیمه ایران)
55. تحلیل عوامل موثر بر توسعه هویت برند خدماتی (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه ایران استان اردبیل)
56. طراحی الگوی سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تاکید بر نقش حسابرسی داخلی
57. نقش پیوند شناختی در نگرش مصرف کننده ها (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران)در شهر اردبیل
58. تاثیر بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و بهره وری کارکنان در شرکت بیمه ایران
59. بررسی هویت سازمانی و مدیریت کیفیت با نقش میانجی عملکرد سازمانی در سازمان بیمه ایران
60. توسعه کسب وکار دیجیتال در صنعت بیمه ایران؛ بررسی تجارب موفقیت، شکست و چالش ها
61. ارائه مدل معادلات ساختاری مدیریت استعداد کارکنان در یک سازمان دولتی (مورد مطالعه: بیمه ایران)
62. بررسی پذیرش بیمه دیجیتال در صنعت بیمه زندگی (مطالعه موردی : بیمه ایران شهر رشت)
63. بررسی اثر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بیمه ایران
64. تحلیل اقتصاد ی موانع کارایی قرارداد بیمه با تاملی بر راهکارهای حقوق بیمه ایران
65. تاثیر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت بر ارتقای بیمه های اینترنتی موردمطالعه بیمه ایران
66. تاثیر توسعه کارافرینی در بازاریابی بیمه ایران (مطالعه موردی بیمه ایزان استان اردبیل)
67. بررسی تاثیر احساسات مثبت و منفی مشتری بر رفتار بخشایشی مشتریان بیمه ایران
68. تحلیل چالش ها و فرصت های صنعت بیمه ایران در فضای پسا تحریم
69. شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مردم به بیمه عمر در شرکت بیمه ایران
70. شناسایی پیشران ها و پیامدهای جانشین پروری در شرکت سهامی بیمه ایران
71. بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سهولت کار در بیمه ایران شهرستان ساری
72. تاثیر شخصیت کاری بر تعهد و عملکرد کارکنان بیمه ایران شهر تهران
73. وضعیت افشای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری در صنعت بیمه ایران
74. شناسایی فرصت ها و چالش های بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه ایران
75. تاثیر رویکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان بیمه ایران
76. مدلی برای استراتژی های مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه ایران
77. نگاهی به تاثیرات تحریم های بین المللی بر صنعت بیمه ایران
78. پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در دفاتر بیمه ایران در بیرجند
79. تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران
80. نظارت بر موسسات بیمه در حقوق بیمه ایران و ترکیه
81. راهکارهای جلب مشار کت بخش خصوصی در صنعت بیمه ایران
82. بررسی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در اقتصاد بیمه ایران
83. توانگری مالی و ساختار بازار بیمه ایران
84. شناسایی توسعه استان کارافرینی در بازاریابی بیمه ایران (مطالعه موردی بیمه ایران اردبیل)
85. بررسی ریزش مشتریان بیمه های زندگی با استفاده از روش های داده کاوی (مطالعه موردی: یکی از شرکت های بیمه ایران)
86. تاثیر اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران بر رضایت شغلی آنها (مطالعه موردی:کلیه کارمندان بیمه ایران شهر تهران)
87. مدل سازی موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه ایران
88. بررسی عوامل موثر بر همکاری میان شرکت بیمه با کارگزاران بیمه
89. بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی‎های رقابتی مناسب
90. اثر رقابت بر رفاه بیمه‎گذاران و ریسک بیمه‎گران
91. شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک موثر بر ایجاد آمادگی های الکترونیکی خدمات بیمه ای
92. وفاداری برند در مدل سرمایه گذاری فرایندهای تعهد
93. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه بر پایه تحلیل پوششی داده ها
94. بیمه ، راهکاری در کاهش خسارت بلایای طبیعی (نمونه موردی بررسی بیمه زلزله شرکت ایران )
95. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با گرایش به روابط بلند مدت با توجه به نقش میانجی تصویر شرکت و رفتار شهروندی مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های شرکت بیمه ایران در استان گلستان)
96. تبیین نقش هوش هیجانی بر عملکرد فروشندگان بیمه با توجه به متغیر های میانجی رفتار فروش انطباقی و رفتار فروش مشتری محور (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش بیمه ایران)
97. تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه سازمان و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری شدت رقابت موجود در بازار (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران)
98. تاثیرنوآوری باز و فناوری بیمه بر توسعه خدمات صنعت بیمهبا نقش میانجی عوامل سازمانی منابع انسانی ، ساختارسازمانی ، قوانین و محصولات .(مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)
99. بررسی نقش ابزارهای دیجیتال و عوامل آمیخته بازاریابی در توسعه و تمرکز مشتری به بیمه عمر و سرمایه گذاری در شعبه بیمه ایران در شهر شیراز
100. بررسی تاثیر ارزش های ادراک شده رسانه های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی با نقش میانجی نگرش و رضایتمندی در شعب بیمه ایران در استانگلستان