مقالات بیمه کارآفرین در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه کارآفرین درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه کارآفرین جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 48 مقاله در زمینه بیمه کارآفرین استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه کارآفرین در صنعت بیمه

1. بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی در عملکرد شرکت بیمه با نقش میانجی تصویر ذهنی مشتری (شعب بیمه کارآفریه آذربایجان شرقی)
2. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتارهای مشتریان با نقش میانجی خلق ارزش مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه : بیمه کارآفرین )
3. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در شهر تهران
4. بررسی تاثیر میانجی مدیریت دانش بر رابطه میان سرمایه اجتماعی و خلاقیت کارکنان سازمان (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه کارآفرین شهر تهران)
5. بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیت و قدرت ریسک پذیری افراد با مدیریت هموارسازی سود(مطالعه موردی نمایندگان شرکت بیمه ایران و بیمه کارآفرین)
6. سنجش سرمایه اجتماعی: مطالعه ای در شرکتهای بیمه ای (مطالعه موردی شرکت بیمه کارآفرین)
7. تاثیر بازاریابی الکترونیک بر میزان فروش بیمه های عمر و زندگی بیمه کارآفرین
8. بررسی تاثیر تبلیغات تجاری شرکت بیمه کارآفرین (مطالعه موردی شهر زنجان)
9. بررسی تاثیر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری شبکه های اجتماعی بر عملکرد بیمه با نقش تعدیلگر مهارت های اجتماعی و شدت رقابت (مورد مطالعه : بیمه کارآفرین شهر شیراز)
10. بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد از به اشتراک گذاری دانش بر موفقیت فرآیند بهبود نرم افزار(مورد مطالعه بیمه کارآفرین استان آذربایجانشرقی)
11. بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در رضایت ارباب رجوع در شرکت بیمه کارافرین استان اصفهان مطالعه موردی شهر اصفهان
12. تاثیر مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی از طریق تعدیل نقش فناوری اطلاعات(مورد مطالعه : شرکت بیمه کارافرین استان تهران)
13. بررسی تاثیر رضایت مشتریان بروفاداری به برندبااستفاده ازمدل تلفیقی کانو و گسترش کیفیت عملکرد مطالعه ای درشرکت بیمه کارافرین
14. تاثیر تسهیم دانش بر روی مدیریت ریسک و نوآوری (مورد مطالعه : شرکت بیمه کارافرین استان تهران)
15. بررسی تاثیر مدیریت سرمایهی فکری بر عملکرد مالی سازمان (مورد مطالعه: ستاد بیمه کارآفرین تهران)
16. مطالعه امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت بیمه کارافرین
17. مطالعه امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت بیمه کارافرین
18. بررسی تاثیر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری شبکه های اجتماعی بر عملکرد بیمه با نقش تعدیلگر مهارت های اجتماعی و شدت رقابت (مورد مطالعه :بیمه کارآفرین شهر شیراز)
19. ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگرش چندگانه به روش تحلیل پوششی داده ها
20. بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف بیمه عمر از منظر کیفیت خدمات در شرکت بیمه کارآفرین
21. توسعه کارکرد کیفی مدل QFD بر بهبود کیفیت خدمات درصنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه کارآفرین استان تهران)
22. تاثیر کارآفرینی سازمانی در شرکت های بیمه کارآفرین در شهر تهران
23. بررسی علیت خطی مدیریت ریسک در بیمه های درمان تکمیلی
24. دیدگاه مبتنی بر منابع: تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد کسب و کار کوچک
25. تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی
26. تعیین تاثیر اعتبار برند بر قصد خرید مشتریان بیمه کارآفرین (مطالعه موردی: شعب شهر تبریز)
27. شناسایی ویژگی های تقاضای بیمه عمر انفرادی در ایران (مطالعه موردی: شرکت بیمه کارآفرین)
28. بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری با عملکرد بازاریابی در نمایندگی های بیمه کارآفرین شهر تهران
29. مطالعه تطبیقی جهت تبیین مولفه های گرایشات کارآفرینانه در شرکتهای بیمه خصوصی ودولتی مستقر در استان زنجان مطالعه ای در شرکتهای بیمه ایران و بیمه کارآفرین
30. بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی کارکنان بارفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت بیمه ایران و بیمه کارآفرین شهر شیراز
31. بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد شرکت های بیمه کارآفرین، بیمه ملت و بیمه دی در استان همدان
32. تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت جامع در شرکت بیمه کارآفرین
33. تأثیر کارآفرینی سازمانی در شرکت های بیمه کارآفرین در شهر تهران
34. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM )بر رضایت مشتریان در شرکت بیمه کارآفرین شهر تهران
35. بررسی رابطه سرمایه فکری و تعهد سازمانی با رهبری تحول آفرین در بیمه کارآفرین شهرستان گرگان
36. بررسی مسائل و مشکلات فروش بیمه های عمر سرمایه گذاری و استراتژی های غلبه بر آنها در شهرستان زنجان (مطالعه ی موردی بیمه کارآفرین)
37. تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و تعهدسازمانی کارکنان مورد مطالعه: کارکنان شرکت بیمه کارآفرین استان تهران
38. بررسی نیاز سنجی آموزش شعب و نمایندگی های شرکت بیمه کارآفرین
39. شناسایی عوامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد فروش ( مطالعه موردی: بیمه کارآفرین )
40. بررسی عوامل موثر بر خرید اینترنتی بیمه (مطالعه موردی: مشتریان بیمه کارآفرین مشهد)
41. بررسی تأثیر مهارت های فروش بر عملکرد فروشنده (مطالعه موردی : فروشندگان بیمه عمرو سرمایه گذاری بیمه کارآفرین شعبه مشهد)
42. بررسی اثرپذیری تبلیغات شفاهی بیمه عمر از بازاریابی رابطه ای با رویکرد اعتماد و تعهد مطالعه موردی: نمایندگی های بیمه کارآفرین در شهر مشهد
43. بررسی عوامل موفقیت بر پیاده سازی E-CRM مورد مطالعه:شرکت سهامی بیمه کارآفرین خراسان شمالی
44. بررسی رابطه ابعاد رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه گذاران بدنه اتومبیل مطالعه موردی: شرکت بیمه کارآفرین
45. بررسی رابطه سرمایه فکری و چابکی سازمانی با تاثیر وساطت کننده توانمندسازی کارکنان در بخش خدمات مطالعه موردی:شرکت بیمه کارآفرین
46. ارزیابی عملکرد در شعب بیمه کارآفرین به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)
47. بررسی تأثیر عادات و رضایتمندی بر وفاداری مشتریان به شرکت بیمه کارآفرین یزد
48. بررسی نقش ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان در صنعت بیمه (مورد مطالعه نمایندگی های بیمه کارآفرین استان یزد)