آقای پروفسور Asghar Aghaei

Prof. Asghar Aghaei

استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (321720)

42
81
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers