فصلنامه روانشناسی بالینی

Journal of Clinical Psychology

مجله روان‌شناسی بالینی (علمی– پژوهشی) به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می شود و در کلیه مباحث حوزه روان‌شناسی بالینی مقاله می پذیرد. این فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان و با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی منتشر می شود.

بر اساس ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و  طبق آخرین گزارش استنادی مجلات در نمایه ISC در سال ۱۳۹۷، ضریب تاثیر (IF) مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان از ۰/۲۲۲به ۰/۴۱۷ افزایش  یافته است. ​بر این اساس ضریب تاثیر مجله روان شناسی بالینی از متوسط ضریب تاثیر حوزه علوم اجتماعی و رشته روان شناسی در کشور بالاتر قرار گرفته است  (IF  مجله از MIF =۰/۳۵۷ بالاتر قرار گرفته است). این شاخص نشان دهنده رشد تعداد استنادات مجله می باشد. ضریب شاخص آنی مجله نیز در این مدت ۰/۱۱۱ بوده است. همچنین مجله روان شناسی بالینی همانند سال های قبل جزء مجلات هسته در کشور محسوب می شود. چارک مجله کماکان  (Q۲)است.

این مجله مقالات با موضوعات غیر بالینی را برای فرایند بررسی و داوری انتخاب نمی کند و به مقالات ارسالی نامه رد اولیه ارسال می نماید، اما موضوعات میان رشته ای (نوروسایکولوژی بالینی،علوم عصب نگر شناختی، روانشناسی سلامت و ....) مورد بررسی قرار می  گیرند. مقالات تنها با دو رای پذیرش از داوران نامه پذیرش دریافت می کنند. با این حال هیئت تحریریه در  رد مقاله به دلایل علمی، اخلاقی و ... در هر مرحله مجاز است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات