دوفصلنامه اسلام و مدیریت

Journal of Islam and Management

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با توجه به اهداف‌ و وظایف خود به منظور توسعه و استحکام روابط علمی با پژوهشگران حوزه و دانشگاه و به منظور اشاعه مدیریت اسلامی، دوفصلنامه علمی - تخصصی«اسلام و مدیریت» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی – تخصصی منتشر می‌کند.

اولین شماره نشریه در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است و به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می شود. چکیده مقالات آن به زبان های عربی و انگلیسی منتشر می شود. برای انتشار مقاله از نویسنده هزینه ای دریافت نمی شود.

JIM publishes original research papers on the latest developments in all the fields of management with strong emphasis on originality and scientific quality. It is a peer-reviewed, open access journal that publishes original research articles in all areas related to Islamic management. Working on principles, foundations and problems of management from the perspective of Islam is its most prominent task so that it is in its way towards achieving the scientific – research ranking from the Ministry of Science, Research and Technology. Based on its objectives, tasks and missions to develop and strengthen scientific relations with scholars of both Hawzah and university and to promote Islamic management, RIHU publishes JIM in accordance with the criteria set forth in the regulations which validate scientific research based journals, magazines and publications proclaimed by MSRT.

Journal of Islam and Management is a semi-annual journal, published in order to distribute original research accomplishments within the field of management, help finding problems concerning management and solving them, and establishing active scientific relationships among researchers of this field of science. The main acceptance criteria include: innovativeness, importance, integrity and applicability. Therefore, all papers which get accepted for publication are original research papers.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)