دو فصلنامه جستارهای تاریخی

دوفصلنامه «فرهنگ (ویژه تاریخ)» که از سال ۱۳۸۳ و بر اساس مصوبه ۱۳۴۳/۲۹۱۰/۳  کمیسیون نشریات وزارت علوم، امتیاز علمی پژوهشی دریافت کرده بود، از تاریخ ۸۹.۴.۲۸ با مصوبه ۳.۱۱.۴۰۷ به «جستارهای تاریخی» تغییر نام بافته است.

مجله جستارهای تاریخی دوفصلنامه علمی پژوهشی است که پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر می­ کند.
   موضوعات مقالات قابل ارسال:   آداب ملکداری -  آداب و رسوم اجتماعی -  تاریخ نگری -  حیات فکری و ملل و نحل -  هوشمندی و تدبیر سیاسی