آقای دکتر Ali Khaleg Khah

Dr. Ali Khaleg Khah

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179170)

143
56
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers