آقای دکتر Ali Khalegkhah

Dr. Ali Khalegkhah

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179170)

167
77
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers