فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت

Behavioral studies in management

بر اساس مصوبه "نوزدهمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبارات نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ با فعالسازی نشریه "مطالعات رفتاری در مدیریت" موافقت گردیده است.

این فصلنامه با رویکرد علمی – پژوهشی و در راستای توسعه دانش مطالعات رفتاری در مدیریت و ارائه راه حل برای حل مسائل مدیریتی منتشر می‌شود. و مقالات پژوهشی۱ و مروری – تحلیلی ۲ در حوزه مطالعات رفتاری پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیات تحریریه و سردبیر، به چاپ می‌رسد.

نظر به اینکه این مجله از چاپ مقالات با موضوعات مرتبط۳ و همچنین مقالاتی که با ساختارهای تعریف شده در این راهنما تطابق داشته باشد، استقبال می‌کند، از پذیرش مقالات خارج از  محورهای موضوعی ذکر شده معذور است و به ایمیل نویسنده عودت خواهد شد.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)