مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی

Plant Genetic Researches

نشریه پژوهش‌های ژنتیک گیاهی، مقالات علمی _ پژوهشی را به‌صورت کامل و مروری در تمامی زمینه‌های ژنتیک گیاهی ( همانند نشانگرهای مولکولی، مهندسی ژنتیک، ژنتیک مولکولی، ژنتیک کلاسیک، ژنتیک جمعیت و سیتوژنتیک) که برای اولین بار ارائه می‌شوند، برای چاپ می‌پذیرد.

مقالات از طریق سامانه مجله پذیرفته می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات