نشریه پرستاری کودکان

Journal of pediatric nursing

  مجله علمی پژوهشی پرستاری کودکان و نوزادان مقالات مرتبط با پرستاری کودکان و نوزادان،پرستاری بالینی در کودکان و نوزادان، آموزش در پرستاری کودکان و نوزادان، مدیریت در پرستاری کودکان و نوزادان و سایر مقالات مرتبط را به چاپ می‌رساند. امید است این اقدام مورد قبول ایزد منان و کلیه همکاران گرامی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که به موجب ماده۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار نشریه پرستاری کودکان و نوزادان در زمینه پرستاری به زبان انگلیسی و فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام انجمن علمی پرستاری ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ به شماره ثبت ۹۳/۴۲۸۵ صادر شده است.

نشریه پرستاری کودکان دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره ۷۰۰/۱۷۰۸ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۳ می باشد.

حوزه های پذیرش مقاله:

·        چاپ تاز ه های تحقیقی در حوزه پرستاری کودکان و نوزادان

·        در اختیار گذاشتن مطالب و یافته های تحقیقی برای اساتید، دانشجویان و همکاران پرستاری کودکان و نوزادان و سایر حرف مرتبط

·        توسعه و گسترش پرستاری کودکان و نوزادان مبتنی بر شواهد

·         ارتقای خدمات پرستاری کودکان و نوزادان در بالین

·        ارتقای آموزش پرستاری کودکان و نوزادان

·         ارتقای مدیریت پرستاری کودکان و نوزادان

·         ارتقای خدمات پرستاری توانبخشی کودکان و نوزادان

·         توسعه و گسترش روابط تیمی و عملکرد بین بخشی در اعضای تیم پرستاری کودکان و نوزادان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات