آقای دکتر reza pirayesh

Dr. reza pirayesh

دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (437337)

373
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers