فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی

Industrial Management Studies

نشریه مطالعات مدیریت صنعتی، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه مطالعات مدیریت صنعتی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مدیریت صنعتی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مدیریت صنعتی
  • استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدل های مدیریت زمانی پروژه
  • تحلیل شکاف
  • بهینه سازی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات