فصلنامه پژوهش های اخلاقی

Quarterly Ethical Research Association for Islamic Thought

مجله پژوهش‌های اخلاقی تنها مجله حوزه اجتماعی رفتاری با درجه علمی وابسته به انجمن علمی معارف اسلامی می‌باشد

مجله از همه‌ی اندیشمندان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی درخواست همکاری دارد.

این نشریه از سال ۱۳۸۳ با نام نشریه انجمن معارف اسلامی و از سال ۱۳۹۰ با نام پژوهش‌های اخلاقی منتشر می‌گردد.

مطابق مجوز شماره ۳/۱۱/۳۶۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳ موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم گردید و براساس آیین نامه جدید نشریات دارای درجه علمی (ب) می‌باشد.

اعضای هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته‌ی دانشگاه‌های داخل و خارج با رتبه علمی استادی بوده و کمیته ارزیابی و داوری مجله نیز از اساتید برجسته می‌باشند.

حوزه های تحت پوشش:

اخلاق و تربیت اسلامی، فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، اخلاق زیست محیطی، اخلاق تطبیقی، چالش‌های اخلاقی، بحران اخلاقی جهان معاصر، اخلاق اجتماعی و مدل سازی رفتاری، زمینه های اخلاقی رفتاری در دیگر علوم، زمینه های اخلاقی مدیریت وحکومت