مجله انسان و محیط زیست

Human & Environment

-فصلنامه «انسان و محیط زیست» نشریه علمی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است.

حوزه انتشار مقالات:

برنامه ریزی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، آلودگی محیط زیست، تنوع زیستی و اکوسیستم ها، ارزیابی و آمایش محیط زیست ، طراحی محیط زیست، اکوتوریسم، توسعه پایدار و محیط زیست ، مهندسی محیط زیست ، حقوق محیط زیست ، بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات