پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences

فصل‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌­های علوم انسانی»، نشریه‌ای است حاوی مطالب تخصصی در حوزه علوم انسانی، که با هدف نقد، بازخوانی و بررسی متون و کتب علوم انسانی، ابتدا با نام «فصل‌نامه نامه علوم انسانی» در بهار ۱۳۷۹ منتشر شد و تا بهار سال ۱۳۸۸، ۱۹ شماره از این نشریه در ۱۵ مجلد به همین نام به چاپ رسید که از شماره ۶ و۷ به بعد، ترتیب چاپ این مجله از فصل‌نامه به دو فصل‌نامه تبدیل شد. پس از آن، از شماره ۲۰ تا ۳۷ به صورت فصل‌نامه و با نام «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی»، از شماره ۳۸ تا ۴۷ دوماه­نامه، از شماره ۴۸ تا ۱۰۹ به صورت ماه‌­نامه و در نهایت از شماره ۱۱۰ تا کنون به صورت فصل‌نامه منتشر می‌گردد.

رویکرد این نشریه، چاپ و نشر مقالات نقد کتاب‌های برتر، نظریات مهم و برنامه‌های پژوهشی حوزه علوم انسانی است؛ که شامل مقالات پژوهشی_انتقادی و مقالات علمی_مروری‌ای است که متون اصیل علمی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند و از این حیث راهی برای پژوهشگران علوم انسانی به منظور ورود به مباحثات این عرصه باز می‌کند.

“Pizhuhish nāmah-i intiqādī-i mutūn va barnāmah hā-yi ̒ulūm-i insāni (Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences) is a quarterly journal that contains specialized material in the field of humanities and was first published as "Quarterly Journal of Humanities" in the spring of 1379, and until the spring of 1388, 19 issues of this journal were published in 15 volumes with the same name. From numbers 6 and 7 onwards, this journal's publication order has been changed from quarterly to bi-quarterly. After that, from numbers 20 to 37, this journal has been released as "Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences" quarterly journal, from numbers 38 to 47 bimonthly, from numbers 48 to 109 as a monthly and finally from number 110 until now, it is published quarterly.

The approach of the Pizhuhish nāmah-i intiqādī-i mutūn va barnāmah hā-yi ̒ulūm-i insāni (Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences) is to publish book review articles, critical theory, and curriculum. However, it is not the common sense of Book Reviews, but a review that is tailored to the publication in a scientific-research journal and respects the format, methodology, and content rules of such articles